Water lilies / Waterlelies

nature lilies natuur lelies

This text was originally only published in Dutch. It is about interdependence. / Deze tekst verscheen eerst enkel in het Nederlands. Ze gaat over onderlinge afhankelijkheid.

English (klik hier voor Nederlands)

I have bad news for the lotus enthusiasts among you; The plants you see in the picture above are water lilies and no lotuses. The plants in the photo are subtropical and live in a greenhouse in the botanical garden in Leuven. They are housed in a room with sturdy doors to keep the heat inside. But can we limit something as erratic and arbitrary as nature? Let us take a look at this scene from the herb garden as the Vietnamese monk Thich Nhat Hanh does in one of his books. This greenhouse in the herb garden is connected to the gardener who ensures that the plants stay healthy. The gardener is connected to his wife who makes his sandwiches every day (yes, even this is still done nowadays), which have been created by the baker connected to the farmer who was growing the grain. The botanical garden is also connected to the thousands of tourists visiting the garden as it is due to its visitors that the botanical garden can survive. Tourists also need to eat and so farmers worldwide who grow wheat, couscous, buckwheat or rice to feed all those hungry mouths scattered all over the planet are in some way also connected to the botanical garden. You can make this reasoning bigger and bigger until you come to the conclusion that everything in the universe is connected to everything and everyone (albeit with or without WiFi).

Western science has a different view on this, and the CFC fiasco is a good example of it. CFC is the name of a gas developed as a propellant in spray cans. In the beginning, that gas seemed to be ideal. In the test tube, that gas was inert. This means that it does not begin chemical reactions regardless of what the gas came into contact with. In the test tube where we want to completely shut down something from the outside world, this gas was the discovery of the century. When this gas was used, the tragedy began: high in our atmosphere the gas began to react with its surroundings. One of the gases she destroyed was ozone. Ozone is a gas that stops the harmful ultraviolet radiation from the sun. The havoc caused by the CFC gas thus led to global warming.

If you believe in reincarnation, we are in a different way closely linked; Every sentient being has been your father or mother at least once. As a result, we have to take care of all the living beings we encounter daily.

Years ago, I read about a dilemma in the first sentence of a Russian novel. I couldn’t find the exact sentence anymore, but he went more or less as follows:

If we could alleviate all the suffering of the world by torturing a single creature, would we?

If you have understood this article correctly, you know what the Buddhist answer is to this.

Just some thoughts.

Nederlands

Ik heb slecht nieuws voor de lotusliefhebbers onder u; De waterplanten die u op bovenstaande foto ziet zijn waterlelies en geen lotussen. De planten op de foto zijn subtropisch en wonen in een serre in de kruidtuin te Leuven. De serre waar ze in huizen wordt afgesloten met stevige deuren om de warmte binnen te houden. Maar kunnen we zoiets grillig en willekeurig als de natuur begrenzen? Laat ons deze scène uit de kruidtuin eens bekijken zoals de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh dat in één van zijn boeken op soortgelijke wijze doet. Deze serre uit de kruidtuin is verbonden met de tuinman die zorgt dat de planten gezond blijven. De tuinman is verbonden met zijn vrouw die elke dag zijn boterhammen smeert (ja, ook dat kan nog de dag van vandaag), die boterhammen zijn tot stand gekomen door de bakker die verbonden is met de boer die het graan teelde. De kruidtuin is ook verbonden met de duizenden toeristen die de kruidtuin bezoeken want het is aan haar bezoekers dat de kruidtuin haar voortbestaan dankt. Ook toeristen moeten eten en dus zijn de landbouwers wereldwijd die tarwe, couscous, boekweit of rijst verbouwen om al die hongerige monden verspreid over de hele planeet te voeden in zekere zin ook verbonden met de kruidtuin. Je kan deze redenering steeds groter en groter maken tot je tot de conclusie komt dat alles in het universum met alles en iedereen in verbinding is (zij het met of zonder WiFi).

De Westerse wetenschap heeft daar een andere kijk op en één van de bewijzen daarvan is het CFK-fiasco. CFK is de naam van een gas dat werd ontwikkeld als drijfgas in spuitbussen. In het begin leek dat gas ideaal te zijn. In de reageerbuis was dat gas inert. Dat wil zeggen dat ze geen chemische reacties vormt ongeacht waarmee het gas in contact kwam. In de reageerbuis waar we iets volledig willen afsluiten van de buitenwereld was dit gas de vondst van de eeuw. Toen dit gas werd gebruikt begon de tragedie: hoog in onze atmosfeer begon het gas wél te reageren met zijn omgeving. Eén van de gassen die ze vernietigde was ozon. Ozon is een gas dat de schadelijke ultraviolette straling van de zon tegenhoudt. De ravage die het CFK-gas aanrichtte zorgde dus mee voor de opwarming van de aarde.

Indien u in reïncarnatie gelooft zijn we op nog een andere manier innig met elkaar verbonden; Elk leven wezen is vroeg of laat minstens één keer uw vader of moeder geweest. Dit heeft als gevolg dat we zorg moeten dragen voor alle levende wezens die we dagdagelijks tegenkomen.

Jaren geleden las over in een dilemma in de eerste zin van een Russische roman. De precieze zin kon ik niet meer terugvinden maar hij ging min of meer als volgt:

Als we al het lijden van de wereld kunnen verlichten door één enkel wezen te martelen, zouden we dat dan doen?

Indien u dit artikel goed begrepen hebt, weet u wat het boeddhistische antwoord hierop is.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: