Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 5 – Keep it simple

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020

Week 5 – Keep it simple – Matoma & Petey feat. Wilder Woods

video: Keep it simple

English (klik hier voor Nederlands)

Although this song is about a broken relationship, I don’t want to talk about love today. What the singer also complains about is that we grow up so fast and whether we want to keep it simple. He sings that he wants to live like that (again).

Well, that’s what I consider to be the job of Buddhists in the West. Live life above all and keep it simple. Some teachers learn an ancient language such as the Pali or Sanskrit and then show off with words that their listeners hardly understand. In order to understand the nuances of a language, I feel that you must have grown up with it or at least be able to make love in it, and so far I have seen none of those teachers do that. What do they want to achieve with their expensive words? A Western Buddhist monk explains this in the following way;

Many Buddhists resort to obscure, make the goal opaque and confuse and mislead their audience with unusual combinations of mystical sounding phrases. Because if you listeners don’t understand what you’re saying, chances are they’ll consider you as profound and wise! Helder inzicht, diepe verstilling, Ajahn Brahm, Asoka 2006

I personally do not feel addressed by the quote above because from the beginning of this website I have decided to avoid all strange or complicated words. Anyone who wants to read my arguments on this is always welcome on the ‘about’ page on my site.

It’s easy to shake some complicated words out of your sleeve. But I am already so familiar with Buddhism that it has become a way of thinking. You could ask me to write about any subject and I could do that in a Buddhist way. You can only do that if you ‘breathe Buddhism’, as I’ve been doing for years. I don’t need any difficult words. On the contrary, the most sacred texts are built up with words that someone who works the land or herds sheep can also understand.

When writing this blogpost a sentence popped up in my mind. I think that the message contained in it is clear;

Buddhism is not a language that one must learn but rather a way of thinking but above all a way of life.

Just some thoughts.

Nederlands

Hoewel dit lied gaat over een verbroken relatie wil ik het vandaag niet over de liefde hebben. Waar de zanger zich ook over beklaagt is dat we zo snel opgroeien en of we het alstublieft eenvoudig willen houden. Hij zingt dat hij (terug) zo wil leven.

Wel dat is wat ik beschouw als de taak van Boeddhisten in het Westen. Leef het leven vooral en hou het eenvoudig. Sommige leraren leren één of andere oude taal zoals het Pali of Sanskriet en pronken dan met woorden waar hun toehoorders weinig of niets van verstaan. Om de nuances van een taal goed te begrijpen moet je in mijn ogen ermee opgegroeid zijn of er op zijn minst de liefde mee kunnen bedrijven en dat zie ik die leraren voorlopig niet doen. Wat willen ze dan bereiken met hun dure woorden? Een Westerse Boeddhistische monnik verklaart dit op de volgende manier;

Veel Boeddhisten nemen hun toevlucht tot het verduisteren, ondoorzichtig maken van dat doel en verwarren en misleiden hun toehoorders met ongebruikelijke combinaties van mystiek klinkende frasen. Want als je toehoorders niet snappen wat je zegt, is de kans groot dat ze het als diepzinnig en jou als wijs zullen ervaren! Helder inzicht, diepe verstilling, Ajahn Brahm, Asoka 2006

Ik voel mij persoonlijk niet aangesproken door bovenstaand citaat omdat ik van bij het begin van deze website besloten heb alle vreemd aandoende of ingewikkelde woorden te vermijden. Wie mijn argumenten daarvoor nog eens wil nalezen is steeds welkom op de pagina ‘over’ op mijn site.

Het is makkelijk wat ingewikkelde woorden uit je mouw te schudden. Maar ik ben nu al zo vertrouwd met het Boeddhisme dat het een manier van denken is geworden. Je zou mij kunnen vragen te schrijven over een willekeurig onderwerp en ik zou dat meteen kunnen doen met een Boeddhistisch sausje eroverheen. Dat kan je alleen als je ‘het Boeddhisme ademt’, zoals ik al jaren doe. Ik heb daarbij geen moeilijke woorden nodig. Integendeel, de meest heilige teksten zijn opgebouwd met woorden die iemand die het land bewerkt of schapen hoedt ook kan begrijpen.

Tijdens het schrijven van dit artikel kwam deze zin in mij op. Ik denk dat de boodschap die erin vervat zit duidelijk is;

Boeddhisme is geen taal die men moet leren maar eerder een manier van denken maar bovenal een manier van leven.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 5 – Keep it simple”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: