Kitty

An ode to the literary bars.

Un hommage des cafés littéraires.

Ode aan de boekencafés.

The story below is dedicated to Kitty Genovese, whose regrettable death is often cited in social psychology. Kitty lived in New York where she was stabbed in a street at night. Although many people heard her scream and beg to stay alive, it took so long for someone to call the police that she succumbed to her injuries.

Although Kitty is not physically attacked in the story below, she has suffered mentally. The Kitty from this story was stabbed by loneliness and silenced by indifference. The story is about someone who regularly goes to a literary bar and puts a note in one of the books in the hope that someone who has seen them there will read it. This is what is written on that piece of paper;

Dear reader, I am Kitty and I am closer to you than you think. You know exactly how I feel and think. And the good thing is you don’t do anything with that. It’s all right. For you and for me.

It’s time for a silence! (I’ll leave the cat outside)

That didn’t feel embarrassing, did it?  Among friends such things are allowed, aren’t they?

I have to say, I don’t hide notes in books that often. And certainly no napkin but there was nothing else. And to ask someone for a piece of paper now, come on! I don’t need any help! Let alone ask a stranger. Who knows what they are all up to!

You like detectives. I’ve read that in them no leave falls for no reason. Everything has a meaning. It’s the same between us. You always point your cup of coffee inwards. Which suggests you’re shy around me. But your spoon is boldly pointing my way. When you order something, you always tilt a little to the right because it makes it easier for you to see my most beautiful side.

Sometimes you gently stroke the back of a book, a breeze glides past golden letters. Now and then you browse with seriousness, then looking carefully but often with a playful pace through the blond brown leaves. Sometimes you try to encompass the whole book with your two hands, afraid of losing something. But you only do that with books you like. Would you be the same then with this letter? Hug it gently with your fingers? Making sure the paper does not wrinkle? Looking for a scent that reminds you of me?

Just some thoughts.

L’histoire ci-dessous est dédié à Kitty Genovese, dont la mort déplorable est souvent citée en psychologie sociale. Kitty vivait à New York où elle a été poignardée dans une rue la nuit. Bien que beaucoup de gens l’on entendu crier et supplier de rester en vie, il a fallu si longtemps pour que quelqu’un appelle la police qu’elle a succombé à ses blessures.

Bien que Kitty ne soit pas physiquement attaqué dans l’histoire ci-dessous, elle a déjà souffert pas mal mentalement. La Kitty de cette histoire a été poignardée par la solitude et réduite au silence par l’indifférence. L’histoire est celle de quelqu’un qui va régulièrement dans un café littéraire où elle met une note dans l’un des livres dans l’espoir que quelqu’un qu’elle a vue là-bas le lira. Ceci est le récit sur ce bout de papier;

Cher lecteur, je suis Kitty et je suis plus proche de vous que vous ne le pensez. Tu sais exactement ce que je ressens et pense. Et la bonne chose est que vous ne faites rien avec ça. Tout va bien. Pour toi et pour moi.

Il est temps pour un peu de silence ! (Je vais laisser le chat à l’extérieur.)

Ça ne me sentait pas gênant, n’est-ce pas ?  On le peut se permettre entre amis, non?

Je dois dire que je ne cache pas souvent des notes dans les livres. Et certainement pas de serviettes mais il n’y avait rien d’autre. Et pour demander à quelqu’un un morceau de papier maintenant, allez! Je n’ai pas besoin d’aide! Certainement pas d’un étranger. Qui sait ce qu’ils feront!

Vous aimez les détectives. J’ai lu que dans ces histoires aucune feuille tombe sans raison. Tout prend un sens. C’est la même chose entre nous. Vous pointez toujours votre tasse de café vers l’intérieur. Ce qui suggère que tu es timide autour de moi. Mais ta cuillère montre courageuse vers moi. Quand vous commandez quelque chose, vous vous inclinez un peu à droite car ça permet plus facilement de voir mon côté plus beau.

Parfois, vous caressez doucement le dos d’un livre, une brise glisse à travers les lettres d’or. Vous naviguez maintenant avec sérieux, puis en regardant attentivement, mais souvent avec un rythme ludique à travers les feuilles brunes blondes. Parfois, vous essayez d’englober l’ensemble du livre avec vos deux mains, en peur de perdre quelque chose. Mais vous ne le faites qu’avec des livres que vous aimez. Feriez-vous le même alors avec cette lettre? L’embrasser doucement avec vos doigts? Tout en assurant que le papier ne plie pas? Tout en cherchant un parfum qui vous rappelle de moi?

Juste quelques pensées.

Het onderstaande verhaal is opgedragen aan Kitty Genovese, wiens betreurenswaardige dood vaak wordt aangehaald in de sociale psychologie. Kitty woonde in New York waar zij ’s nachts in een straat werd neergestoken. Hoewel er veel mensen haar hadden roepen en smeken om in leven te blijven duurde het zo lang voordat iemand de politie belde dat ze bezweek aan haar verwondingen.

Hoewel Kitty in onderstaand verhaal niet fysiek wordt aangevallen heeft ze mentaal al wel wat te verduren gekregen. De Kitty uit dit verhaal werd neergestoken door de eenzaamheid en monddood gemaakt door de onverschilligheid. Het verhaal gaat over iemand die regelmatig naar een boekencafé gaat en een briefje in één van de boeken steekt in de hoop dat iemand die ze daar gezien heeft, het zal lezen. Dit is wat er op dat papiertje te lezen staat;

Beste lezer, Ik ben Kitty en ik ben dichter bij je dan je denkt. Jij weet precies hoe ik voel en denk. En het mooie is dat je daar niets mee doet. Het is goed zo. Voor jou en voor mij.

Hoog tijd voor een stilte! ( ik laat de poes even buiten)

Dat voelde niet gênant aan, toch?  Moet kunnen, onder vrienden, niet?

Ik moet zeggen dat ik niet vaak briefjes in boeken verstop. En al zeker geen serviet maar er was niks anders. En om nu iemand om een stukje papier te vragen, kom nou! Ik heb toch geen hulp nodig! Laat staan van een vreemde man. Wie weet wat zijn ze allemaal van plan!

Je houdt van detectives. Ik heb wel eens gelezen dat er in zo’n verhaal geen blad naar valt zonder reden. Alles krijgt betekenis. Tussen ons is het net zo. Je richt je kopje koffie altijd naar binnen. Wat erop wijst dat je verlegen bent in mijn buurt. Maar je lepeltje wijst moedig mijn kant uit. Als je iets bestelt,  hel je altijd wat naar rechts omdat je mijn mooiste kant dan makkelijker kan zien.

Soms streel je zacht de rug van een boek, een briesje glijdt langs gulden letters. Je bladert nu weer met ernst, dan weer voorzichtig op zoek maar vaak met een speelse tred door de blond bruine bladeren. Soms probeer je om het hele boeken te omvatten met je twee handen, bang om iets te verliezen. Maar dat doe je alleen maar met boeken die je graag leest. Zou je net hetzelfde toen met deze brief? Ze zacht omhelzen met je vingers? Ervoor zorgen dat het papier niet kreukt? Op zoek gaan naar een geur die je aan mij doet denken?

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: