bench 8 (2/2)/ banc 8 (2/2) / bankje 8 (2/2)

Max Zilverberg: being gifted

Max Zilverberg: être un savant

Max Zilverberg: hoogbegaafd zijn

Click here for introduction

Cliquez ici pour introduction

Klik hier voor inleiding

When I was in the second grade, I had read something in a book about the powers of two. I thought it would be nice to be able to calculate those numbers in my head. So I started: 2,4,8,16,32….For some reason I didn’t get beyond two to the tenth power or 1024. We had just learned the hundreds at school. So I thought it would be nice to let the adults know that I was already further along. My father seemed like a good candidate. But all he said was “It’s just a number, isn’t it?”

Another sentence I was often told in my youth was “You think too much” There was something in there too. When I was chewing on a mathematical proof, I often withdrew. The satisfaction of finding something that was true forever was great.

What I also liked to do was do math in the 26-tall system, with the alphabet, so. Letters on license plates and words were examined to see if all letters from the word could be placed in one sum. A good example is the abbreviation CEO because CxE =O. In hindsight, it was better that I played a bit more.

Although I could not stand the fact that numbers were downplayed or that people thought I was thinking too much, that is probably well intentioned. The truth that touches you the most is the truth that gets very close to the core of who you are.

My father had enrolled me in a youth movement. “This is how you play with children your own age.” Probably because I used to work with older kids a lot. The only thing we put to the proof was the stability of our tree house. When I was at camp, I brought a book. One of my comrades said, “That’s probably a book where you have to think a lot.” However, it was just a thriller.

Just because you’re gifted doesn’t mean you want to read difficult things. We immediately understand a lot of the things we read. But if it does get too spicy, we’ll put a book like that aside. The difference with others is that the range of things that are easy for us is much greater than that of ‘Average Joe’. When I’m at a bar, I can get jealous of people who can tell juicy stories without the numbers and axioms spinning in the background.

Quand j’étais en deuxième année, j’avais lu quelque chose dans un livre sur les puissances de deux. J’ai pensé que ce serait bien de pouvoir calculer ces chiffres dans ma tête. J’ai donc commencé: 2,4,8,16,32….Pour une raison quelconque, je ne suis pas allé loin à deux à la dixième puissance ou 1024. Nous venions d’apprendre les centaines à l’école. J’ai donc pensé que ce serait bien de faire savoir aux adultes que j’étais déjà plus loin. Mon père semblait être un bon candidat. Mais tout ce qu’il a dit, c’est : « Ce n’est qu’un chiffre, n’est-ce pas ? »

Une autre phrase qu’on me disait souvent dans ma jeunesse était « Vous pensez trop » Il y avait quelque chose là-dedans aussi. Quand je mâchais une preuve mathématique, je me retirais souvent. La satisfaction de trouver quelque chose qui était vrai pour toujours était grande.

Ce que j’aimais aussi faire, c’était faire des mathématiques dans le système des 26 grands, avec l’alphabet, donc. Les lettres sur les plaques d’immatriculation et les mots ont été examinés pour voir si toutes les lettres du mot pouvaient être placées dans une seule somme. Un bon exemple est l’abréviation CEO parce que CxE = O. Avec le recul, il valait mieux que je joue un peu plus.

Bien que je ne supporte pas le fait que les chiffres aient été minimisés ou que les gens pensaient que je pensais trop, c’est probablement bien intentionné. La vérité qui vous touche le plus est la vérité qui se rapproche le plus du cœur de qui vous êtes.

Mon père m’avait inscrit dans un mouvement de jeunesse. « Ainsi vous jouez avec des enfants de votre âge. » Probablement parce que je parlais beaucoup avec des enfants plus âgés. Je faisais mes preuves en construisant une cabane dans les arbres. Quand j’étais au camp, j’ai apporté un livre. Un de mes camarades m’a dit : « C’est probablement un livre où il faut beaucoup réfléchir. » Cependant, c’était un simple polar.

Ce n’est pas parce que vous êtes doué que vous voulez lire des choses difficiles. Nous comprenons immédiatement beaucoup de choses que nous lisons. Si ça devient trop dur, on mettra un livre comme ça de côté. La différence avec les autres est que l’éventail des choses qui sont faciles pour nous est beaucoup plus grand que celui de « Luc tout le monde ». Quand je suis dans un café, je peux devenir jaloux des gens qui peuvent s’ exprimer flamboyantement sans que les chiffres et les axiomes ne tournent en arrière-plan.

Toen ik in het tweede leerjaar zat had ik in een boek iets gelezen over de machten van twee. Het leek mij leuk om die getallen in mijn hoofd te kunnen berekenen. Dus begon ik: 2,4,8,16, 32….Om de één of andere reden geraakte ik niet ver tot twee tot de tiende macht oftewel 1024. We hadden op school net de honderdtallen geleerd. Het leek me dus leuk om de volwassenen te laten weten dat ik al verder zat. Mijn vader leek me een goede kandidaat. Maar alles wat hij zei was “Het is maar een getal, hé.”

Een andere zin die ik in mijn jeugd vaak te horen kreeg was “Gij denkt te veel na” Ook daar zat iets in. Als ik op een wiskundig bewijs aan het kauwen was, trok ik mij vaak terug. De voldoening om iets te vinden dat voor altijd waar was, was groot.

Wat ik ook graag deed, was rekenen in het 26-tallig stelsel, met het alfabet, dus. Letters op nummerplaten en woorden werden onderzocht of alle letters uit het woord in één som te plaatsen waren. Een goed voorbeeld is de afkorting CEO want CxE =O. Achteraf gezien was het beter dat ik wat meer speelde.

Hoewel ik er niet tegen kon dat men getallen bagatelliseerde of dat men vond dat ik te veel nadacht zal dat waarschijnlijk wel goed bedoeld zijn. De waarheid die je het meest raakt is de waarheid die zeer dicht komt bij de kern van wie je bent.

Mijn vader had mij ingeschreven in een jeugdbeweging. “Zo speel je eens met kinderen van je eigen leeftijd.” Waarschijnlijk omdat ik vaak met oudere kinderen optrok. De enige stelling die we in de jeugdbeweging bouwden was die van een boomhut. Toen ik op kamp was, had ik een boek mee. Een van mijn kameraden zei “Dat is vast een boek waarbij je veel moet nadenken”. Nochtans ging het om een simpele thriller.

Het is niet omdat je hoogbegaafd bent, dat je moeilijke zaken wil lezen. Veel van de dingen die wij lezen begrijpen we meteen. Als het dan toch te pittig wordt, leggen we zo’n boek ook aan de kant. Het verschil met anderen is dat het bereik van dingen die voor ons makkelijk zijn veel groter is dan die van ‘Jan met de pet’. Als ik op café ben kan ik jaloers worden op mensen die sappig kunnen vertellen zonder dat de cijfers en axioma’s op de achtergrond aan het draaien zijn.

2 thoughts on “bench 8 (2/2)/ banc 8 (2/2) / bankje 8 (2/2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: