TP 2.3. (3/3)

Science-Fiction based on Buddhist texts / Science-Fiction basée sur textes Bouddhistes / Sciencefiction gebaseerd op Boeddhistische teksten

Click here for introduction. / Cliquez ici pour introduction. / Klik hier voor inleiding

Part 1 out of 1 of the explanation

The point

Only those who have been brainwashed by We Li’s consider saving a nanny. A lot of art is inspired by water so they too have been infected by We Li-talk. Science can silence talk about water. And the President has got a point: Children do are the future of the planet. And yet, even they have to be raised properly so that they can serve the nation as scientists and not as artists.

Therealpoint

Ifwehavetogototheessentials?Whatshouldwepick?Ornotpick?Inoneofhisbooks,theBuddhistmonkThichNhatHanhtriestoseewhatisattheessenceofapieceofpaper.Afterexaminingwhatisimportantforthepapertoexist,liketrees,sunshinewhichmakethetreesgroworthelumberjackcuttingthetreetoturnitintoabitofpaper,MrHanhcomestothisconclusion:

Youcan’tjustbeonyourown.Youhavetointer-interactwithalltheotherthings.Thissheetofpaperistherebecauseeverythingelseisthere.Let’ssaywetrytotraceoneoftheseelementsbacktoitsorigins.Let’ssaywereducethesunshinetothesun.Doyouthinkthispieceofpaperisstillpossible?No,therecanbenothingwithoutsunshine.Andifwetracethelumberjackbacktohismother,wedon’thaveasheetofpapereither.Itisafactthatthissheetofpaperconsistssolelyof‘non-paperelements’.Ifwetracethesepaperelementsbacktotheirorigin,therecanbenopaperatall.Without‘non-paperelements’,suchasmind,lumberjack,sunshineandsoon,therewillbenopaper.Nomatterhowthinthesheetofpaper,thewholeuniverseisinit.Vorm is leegte, leegte is vorm, Thich Nhat Hanh, Asoka 2000

Ifeverythingiscloselyconnected,itisimpossibletoisolateonethingfromtherest.Inthesamewayyoucannotcontainacivilisationinasingleroom.Liketheraysofsunthatmakethetreesforthepapergrow,childrenneednannies,childrenneedparents,scientistsandevenartists.Takeawayanythingfromthecloselyknittogetherfabricofrealityandthewholeuniversewillbeaffectedonewayoranother.

Partie 1  sur  1 de  l’explication  

Le point

Seuls ceux qui ont subi un lavage de cerveau par un uomo pasta blé envisagent de sauver une nounou. Beaucoup d’art est inspiré par l’eau de sorte qu’eux aussi ont été infectés par des paroles pasta blé. La science peut faire taire les paroles d’eau. Et le Président a raison: les enfants sont l’avenir de la planète. Et pourtant, même eux doivent être élevés correctement afin qu’ils puissent servir la nation en tant que scientifiques et non en tant qu’artistes.

Levraipoint

Sinousdevonsalleràl’essentiel?Qu’est-cequ’onchoisit?Ouqu’est-cequ’onélimine?Dansl’undeseslivres,lemoinebouddhisteThichNhatHanhtentedevoircequiestàl’essenced’unmorceaudepapier.Aprèsavoirexaminécequiestimportantpourquelepapierexiste,commelesarbres,lesoleilquifaitpousserlesarbresoulebûcheronquicoupel’arbrepourletransformerenunpeudepapier,M.Hanharriveàcetteconclusion:

Tunepeuxpasêtreseule.Vousdevezinter-interagiravectouteslesautreschoses.Cettefeuilledepapierestparcequetoutleresteestlà.Disonsquenousessayonsderetracerl’undecesélémentsjusqu’àsesorigines.Disonsquenousréduisonslesoleilausoleil.Pensez-vousquecemorceaudepapierestencorepossible?Non,ilnepeutyavoirriensanssoleil.Etsinousretraquonslebûcheronjusqu’àsamère,nousn’avonspasnonplusdefeuilledepapier.Ilestunfaitquecettefeuilledepapiersecomposeuniquementd’«élémentsnon-papier».Sinoustraçonscesélémentspapierjusqu’àleurorigine,ilnepeutyavoirdepapierdutout.Sans«élémentsnon-papier»,telsquel’esprit,bûcheron,soleiletainsidesuite,iln’yaurapasdepapier.Quellequesoitlaminceurdelafeuilledepapier,toutl’universyest.Vormisleegte,leegteisvorm,ThichNhatHanh,Asoka2000

Sitoutestétroitementrelié,ilestimpossibled’isolerunechosedureste.Delamêmemanière,vousnepouvezpascontenirunecivilisationdansuneseulepièce.Commelesrayonsdesoleilquifontpousserlesarbrespourlepapier,lesenfantsontbesoindenounous,lesenfantsontbesoindeparents,descientifiquesetmêmed’artistes.Enenleverquoiquecesoitdutissuétroitementsoudédelaréalitéettoutl’universseraaffectéd’unemanièreoud’uneautre.

Deel 1  van  1 van de  uitleg

Het punt

Alleen degenen die gehersenspoeld zijn door roltuig overwegen een nanny te redden. Veel kunst is geïnspireerd door water, dus ook zij zijn besmet door roltuigpraat. Wetenschap kan het praten over water doen stoppen. En de president heeft een punt: kinderen zijn de toekomst van de planeet. En toch moeten ze zelfs goed worden opgevoed, zodat ze de natie kunnen dienen als wetenschappers en niet als kunstenaars.

Hetechtepunt

Alswenaardeessentiemoeten?Watmoetenwekiezen?Ofnietkiezen?IneenvanzijnboekenprobeertdeboeddhistischemonnikThichNhatHanhtezienwatdeessentieisvaneenstukpapier.Naonderzoeknaarwatbelangrijkisvoorhetpapieromtebestaan,zoalsbomen,zonneschijnwaardoordebomengroeienofdehouthakkersdiedeboomkappenomereenbeetjepapiervantemaken,komtdeheerHanhtotdezeconclusie:

Jekannietalleenzijn.Jemoetmetalleanderedingenomgaan.Ditvelpapieriseromdatalhetandereeris.Latenwezeggendatweprobereneenvandezeelemententerugtetracerennaardeoorsprong.Latenwezeggendatwedezontotdezonreduceren.Denkjedatditstukpapiernogmogelijkis?Nee,erkannietszijnzonderzonneschijn.Enalswedehouthakkersnaarzijnmoedertraceren,hebbenweookgeenvelpapier.Hetiseenfeitdatditvelpapieruitsluitenduit“niet-papierenelementen”bestaat.Alswedezepapierenelemententerugvoerennaarhunoorsprong,kanerhelemaalgeenpapierzijn.Zonder‘niet-papierenelementen’,zoalsgeest,houthakker,zonneschijnengazomaardoor,zalergeenpapierzijn.Hoedunhetvelpapierookis,hetheleuniversumziterin.Vormisleegte,leegteisvorm,ThichNhatHanh,Asoka2000

Hetisonmogelijkomééndingvanderestteisoleren.Opdezelfdemanierkanmengeenbeschavinginéénkamerbevatten.Netalsdezonnestralendiedebomenvoorhetpapierlatengroeien,hebbenkinderenkindermeisjesnodig,kinderenhebbenouders,wetenschappersenzelfskunstenaarsnodig.Haalalleswegvanhetnauwgebreideweefselvandewerkelijkheidenhetheleuniversumzalopdeeenofanderemanierwordenbeïnvloed.

3 gedachten over “TP 2.3. (3/3)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: