TP 1 (5/5)

Part 2 out of 2 of the explanation.

Partie 2 sur 2 de l’ explication.

Deel 2 van 2 van de uitleg.

Click here for introduction. / Cliquez ici pour l’introduction. / Klik hier voor inleiding.

The λshadow λof λa λbird λsoaring λin λthe λsky λmay λbe λtemporarily λinvisible, λbut λit λis λstill λthere λand λwill λalways λappear λwhen λthe λbird λcomes λto λearth. λIn λthe λsame λway, λwhen λattendant λcauses λcoincide λwith λthe λfactors λof λCraving λand λGrasping, λkarma λcomes λto λfruition λand λresults λin λa λlife λsituation λthat λis λeither λfavourable λor λunfavourable. λTreasury λof λPrecious λQualities, λA λcommentary λon λthe λRoot λtext λof λJigme λLingpa λby λLongchen λYeshe λDorje, λKangyur λRinpoche, λShambhala λ2001, λp. λ43

The λhero λin λthis λstory λspeaks λup λbecause λhe λclosely λexamined λwhat λhappened λaround λhim λand λconcluded λthat λhe λdid λnot λagree λwith λthat λwhich λwas λgenerally λaccepted λas λ‘true’. λAs λdid λMilarepa, λthe λpoet λwho λwrote λthe λquote λin λthe λstory λwhen λa λso-called λsage λturned λout λto λbe λa λfraud λafter λcareful λexamination. λThe λBuddha λencouraged λthis. λHe λsaid λto λlook λat λany λteaching, λeven λhis λown, λwith λa λreason λand λto λreject λany λline λof λthought λthat λdid λnot λcorrespond λwith λone’s λown λexperience.

L’ombre λd’un λoiseau λs’élevant λdans λle λciel λpeut λêtre λtemporairement λinvisible, λmais λelle λest λtoujours λ λet λapparaîtra λtoujours λlorsque λl’oiseau λviendra λsur λterre. λDe λla λmême λmanière, λlorsque λles λcauses λqui λen λrésultent λcoïncident λavec λles λfacteurs λde λdésir λet λde λsaisie, λle λkarma λse λconcrétise λet λse λtraduit λpar λune λsituation λde λvie λfavorable λou λdéfavorable. λTreasury λof λPrecious λQualities, λA λcommentary λon λthe λRoot λtext λof λJigme λLingpa λby λLongchen λYeshe λDorje, λKangyur λRinpoche, λShambhala λ2001, λp. λ43

Le λhéros λde λcette λhistoire λs’exprime λparce λqu’il λa λexaminé λde λprès λce λqui λs’est λpassé λautour λde λlui λet λa λconclu λqu’il λn’était λpas λd’accord λavec λce λqui λétait λgénéralement λaccepté λcomme λ« λvrai λ». λTout λcomme λMilarepa, λle λpoète λqui λa λécrit λla λcitation λdans λl’histoire λquand λun λsoi-disant λsage λs’est λavéré λêtre λune λfraude λaprès λun λexamen λattentif. λLe λBouddha λa λencouragé λcela. λIl λa λdit λde λregarder λn’importe λquel λenseignement, λmême λle λsien, λavec λraison λet λde λrejeter λtoute λligne λde λpensée λqui λne λcorrespondait λpas λà λsa λpropre λexpérience.

De λschaduw λvan λeen λvogel λdie λin λde λlucht λzweeft λkan λtijdelijk λonzichtbaar λzijn, λmaar λhet λis λer λnog λsteeds λen λzal λaltijd λverschijnen λwanneer λde λvogel λnaar λde λaarde λkomt. λOp λdezelfde λmanier, λwanneer λde λbijbehorende λoorzaken λsamenvallen λmet λde λfactoren λvan λVerlangen λen λGrijpen, λkomt λkarmatot λbloei λen λresulteert λin λeen λleven λsituatie λdie λofwel λgunstig λof λongunstig. λTreasury λof λPrecious λQualities, λA λcommentary λon λthe λRoot λtext λof λJigme λLingpa λby λLongchen λYeshe λDorje, λKangyur λRinpoche, λShambhala λ2001, λp. λ43

De λheld λin λdit λverhaal λspreekt λomdat λhij λgoed λonderzocht λwat λer λom λhem λheen λgebeurde λen λconcludeerde λdat λhij λhet λniet λeens λwas λmet λdat λwat λalgemeen λwerd λaanvaard λals λ‘waar’. λNet λals λMilarepa, λde λdichter λdie λhet λcitaat λin λhet λverhaal λschreef λtoen λeen λzogenaamde λ‘wijze’ λna λzorgvuldig λonderzoek λeen λoplichter λbleek λte λzijn. λDe λBoeddha λmoedigde λdit λaan. λHij λzei λom λte λnaar λalle λleren, λzelfs λzijn λeigen λleer, λte λkijken λmet λverstand λen λom λelke λlijn λvan λdenken λdie λniet λovereen λmet λde λeigen λervaring λte λverwerpen.

2 gedachten over “TP 1 (5/5)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: