Jack Reacher (2/2)

How I recognise myself in the stories about a wandering soldier.

Hoe ik mezelf herken in de verhalen over een ronddwalende soldaat.

English (klik hier voor Nederlands)

Jack Reacher hitchhikes around the country but always stumbles on people who need help. In the 12 years I worked for call centres I had 9 employers. In the 2 years in education, I worked for 5 schools. Some people call that way of drifting chaotic, but it was an enriching journey. Like Jack Reacher, I have helped quite some people on the way.

When I worked at a financial services company, I got a call from a customer stating he was in the bathtub of the hotel and he couldn’t move. He told me the name of the hotel and the room number. For some reason, his phone number wasn’t recognised so I did not know who called.  I still don’t know why but I asked him his name and I told him I would call the reception of his hotel ASAP. In his panic, however, the name of the hotel he had given was incorrect. Since we work closely together with a traveling agency, I called them and inquired about the hotel. They too didn’t find it. Then I remembered his name. This rang a bell. He was a known client and I got the correct name of the hotel and phoned the reception. They immediately sent someone over. Luckily, he was still alive but had to be sent back home for the reason of his immobility was the failure of one of his organs.

At that same company, I got to know someone with whom I kept contact after we both left the company. One day he contacted me because he was plagued with very dark thoughts. We’ve had a lot of conversations since which were uplifting for him and me and I have also helped him in finding the help he needed.

One of my pupils was struggling with his addictions. I took the opportunity to get to know him better and discovered that he was very sensible to group pressure. When he was in a group, he was a real macho taking all kind of trips. But when I was alone with him, I discovered an intelligent and sensitive boy who has a lot of potential. I have had students in Latin with not an inch of the respect he had for me. Whenever we meet, he always says hi. I think he is doing OK now. He even has a girlfriend and I am happy for him!

Just some thoughts.

Nederlands

Jack Reacher dwaalt liften rond, komt altijd mensen tegen die hulp nodig hebben. In de 12 jaren werkte ik voor callcenters ik had 9 werkgevers. In de 2 jaar van het    onderwijs heb ik voor 5 scholen gewerkt. Sommige mensen noemen die manier van rondzwerven chaotisch, maar het was een verrijkende reis. Net als Jack reacher heb ik gedurende die avonturen heel wat mensen geholpen.

Toen ik bij een fincancieel dienstenbedrijf werkte, kreeg ik een telefoontje van een klant waarin zei dat hij in de badkuip van het hotel lag en hij niet meer kon bewegen. Hij gaf me de naam van het hotel en het kamernummer. Om een of andere reden werd zijn telefoonnummer niet herkend door de computer, dus ik wist niet wie belde. Ik weet nog steeds niet waarom, maar ik vroeg hem zijn naam en ik vertelde hem dat ik zo snel mogelijk de receptie van zijn hotel zou bellen. Hij bleek echter in zijn paniek niet de juiste naam van zijn hotel te hebben opgegeven. Omdat we nauw samenwerken met een reisagentschap, belde ik ze en vroeg of ze de naam van het hotel dat hij had opgegeven kenden. Ook zij vonden het niet. Toen herinnerde ik zijn naam. Dit deed een belletje rinkelen. Hij was een gekende klant bij het reisagentshap en ik kreeg de juiste naam van het hotel en belde de receptie. Ze stuurden onmiddellijk iemand naar zijn kamer. Gelukkig was hij nog in leven, maar moest terug naar huis vliegen want de reden van zijn onbeweeglijkheid was het falen van een van zijn organen.

Bij datzelfde bedrijf leerde ik iemand kennen met wie ik contact hield nadat we allebei het bedrijf hadden verlaten. Op een dag nam hij contact met me op omdat hij geplaagd werd door zeer duistere gedachten. We hebben veel gesprekken gehad, want die waren opbeurend voor hem en mij en ik heb hem ook geholpen bij het vinden van de hulp die hij nodig had.

Een van mijn leerlingen worstelde met zijn verslavingen. Ik nam de gelegenheid om hem beter te leren kennen en ontdekte dat hij erg verstandig was maar ook enorm gevoelig aan groepsdruk. Toen hij in een groep, hij was een echte macho het maken van allerlei trips. Maar wanneer ik alleen met hem was, ontdekte ik een intelligente en gevoelige jongen die veel potentieel heeft. Ik heb studenten in het Latijn gehad met niet een greintje van het respect dat hij voor mij had. Wanneer we elkaar ontmoeten, groet hij mij altijd. Ik denk dat het nu beter met hem gaat. Hij heeft zelfs een vriendin en ik ben blij voor hem!

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: