Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 12 – We’ll meet again

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

Farewell does not exist, only see you later does.

Nederlands

Klik hier voor uitleg over het thema

Vaarwel bestaat niet, enkel tot ziens.

Video clip

English (klik hier voor Nederlands)

This week I received bad news. Someone with whom I co-housed died of suicide. On one of the messages on Facebook her brother wished her to settle to wherever she might be. I think for a lot of people it is a comforting to believe that death is not just the end. What do you say or write in such circumstances? Well the title of the song of this week sums it up. Death separates us from our loved ones, but we will meet again at some point in time.

Buddhist that advocate vegetarianism and are against cruelty to animals state that we have had so much previous lives that every creature on this planet has at least once been your mother or father in one life or another.

For me reincarnation and karma go hand in hand. Omit one and the other turns into something diabolical. I cannot accept the idea that those who suffer more are being tested. If they suffer it is because of karma in a past life they weren’t doing ok things. The good news is that the suffering will stop once the karmic residue has burnt up. If we leap from one life to another, what’s the point without karma? There would be nothing to learn, nothing to adjust to and life would simply be meaningless.

In the West past lives can be frowned upon but I have had lessons in Buddhist philosophy from a guy who was a monk in Japan for 10 years. When he told about his meditation, he told that he could see bits of his past lives. I have not reached that stage (yet).

Realised Tibetan practitioners who know they will die can choose where they will be reborn. Usually they write some clues about where it will be before they die. Unfortunately, those clues are sometimes riddles that only advanced practitioners can interpret. They also have a beautiful cycle where one reincarnated master looks for another in his youth. When the reincarnation has been found the one who found him will probaly die before the one who was discovered. He then travels the land to look for the master that had found him in his youth.

But how can one be sure that a child is a reincarnation of a master? Usually they show him a lot of objects among which one belonged to that master. They show him 5 walking canes and the young child has to point at the cane that used to be his. The same is done for other objects.

My dear friend who has recently died, dear Anniek:

You did not chose your life but you did choose your death. I hope from the bottom of my heart that the suffering you encountered during this life has now stopped. Be that in heaven, or in a next life. And keep an extra waffle for me, because yours were the best.

Just some thoughts.

Nederlands

Deze week kreeg ik slecht nieuws. Iemand met wie ik in een gemeenschapshuis leefde, stierf aan zelfmoord. Op een van de berichten op Facebook wilde haar broer dat ze zich settelde waar ze ook was. Ik denk dat het voor veel mensen een troost is om te geloven dat de dood niet zomaar het einde is. Wat zeg of schrijf je in dergelijke omstandigheden? Nou, de titel van het lied van deze week vat het samen. De dood scheidt ons van onze dierbaren, maar we zullen elkaar op een bepaald moment weer ontmoeten.

Boeddhistische die vegetarisme bepleiten en tegen wreedheid tegen dieren zijn stellen dat we zo veel vorige levens hebben gehad dat elk wezen op deze planeet ten minste een keer je moeder of vader is geweest.

Voor mij gaan reïncarnatie en karma hand in hand. Het weglaten van de ene verandert de andere in iets duivels. Ik kan niet accepteren dat degenen die meer lijden worden getest. Als ze lijden is dat het gevolg van karma in een vorig leven waren ze dingen deden die niet ok waren. Het goede nieuws is dat het lijden zal stoppen zodra de karmische rest is opgebrand. Als we van het ene leven naar het andere springen, wat heeft het dan voor zin zonder karma? Er zou niets te leren zijn, niets om aan te passen en het leven zou gewoon zinloos zijn.

In het Westen worden vorige levens meewarrig bekeken, maar ik heb lessen gehad in de boeddhistische filosofie van een man die 10 jaar monnik was in Japan. Toen hij over zijn meditatie vertelde, vertelde hij dat hij stukjes van zijn vorige levens kon zien. Ik heb dat stadium (nog) niet bereikt.

Gerealiseerde Tibetaanse beoefenaars die weten dat ze zullen sterven kunnen kiezen waar ze herboren zullen worden. Meestal schrijven ze een aantal aanwijzingen over waar het zal zijn voordat ze sterven. Helaas zijn die aanwijzingen vaak raadsels die alleen gevorderde beoefenaars kunnen interpreteren. Ze hebben ook een mooie cyclus waar een gereïncarneerde meester zoekt naar een andere in zijn jeugd. Wanneer de reïncarnatie is gevonden zal degene die hem gevonden heeft waarschijnlijk eerder sterven, zodat wanneer hij sterft degene die werd ontdekt reist nu het land op zoek naar de meester die hem had gevonden in zijn jeugd.

Maar hoe kan men er zeker van zijn dat een kind een reïncarnatie van een meester is? Meestal tonen ze hem veel objecten waaronder een behoorde tot die meester. Ze tonen hem 5 wandelstokken, bijvoorbeeld, en het jonge kind de wandelstok die vroeger van hem was kunnen aanwijzen. Hetzelfde wordt gedaan voor andere objecten.

Mijn beste vriend die onlangs is overleden, lieve Anniek

Je koos niet zelf voor je leven, maar wel voor je dood. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het lijden dat je tegenkwam tijdens dit leven nu voorgoed is opgebrand. Of dat nu in de hemel is, of in een volgend leven. En leg een wafel opzij voor mij want die van jou waren de lekkerste.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 12 – We’ll meet again”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: