Walk your dog (1/4) / Proménez votre chien (1/4) / Wandel met je hond (1/4)

This blogpost is not about yoga but about Western and Tibetan medicine.

Deze blogpost gaat niet over yoga maar over Westerse en Tibetaanse geneeskunde.

In yoga there is a position called ‘downward facing dog’. When you move in that posture, they call it ‘walking your dog’. But that is not what these blogposts will be about.

Metaphor 1: Do not forget your coat if you walk your dog in winter.

When doctors are in the news they talk about ‘the flu season’. They hardly refer to how nature and its cycles affect people’s health. Tibetan Medicine has kept in touch with nature. Partly out of necessity because if you ignore the forces of nature on the cold mountaintops you simply die.

In the root texts of Tibetan medicine there is a chapter on seasons. In it you can read this;

In the winter one’s strength is at its peak, at its lowest in summer and monsoon, and medium in spring and autumn. Seasonal behaviour, The Quintessence Tantras of Tibetan Medicine, Snow Lion 1995

Both the Tibetan Calendar and Tibetan medicine focus on the cycles of the moon. On a new moon, for example, they massage the chakra of the soles of the feet with oil and nutmeg. On a full moon they massage the point of the crown with sandalwood oil. The night of a full moon is that important to Tibetan Buddhists that they perform ceremonies during those nights.

Law enforcers and doctors around the globe do acknowledge the influence of the moon, even though they can’t explain why this phenomenon occurs. For both policemen and the staff in the emergency departments of hospitals there is one night each month where they will be kept very busy. What point in time would that be according to you? Yes, that’s right, they have a lot to do on the night of a full moon.

Just some thoughts.

Dans le yoga, il ya une position appelée «chien tête en bas ». Lorsque vous vous déplacez dans cette position, ils l’appellent « promener votre chien. » Mais ce n’est pas le sujet de ce blogpost.

Métaphore 1 : N’oubliez pas votre manteau lorsque vous promenez votre chien en hiver.

Quand les médecins sont dans les nouvelles, ils parlent de « la saison de la grippe. » Ils se réfèrent à peine à la façon dont la nature et ses cycles affectent la santé des gens. La médecine tibétaine est restée en contact avec la nature. En partie par nécessité, parce que si vous ignorez les forces de la nature sur les sommets froids, vous allez de mourir.

Dans les textes de base de la médecine tibétaine il ya un chapitre sur les saisons. Vous pouvez y lire ceci;

En hiver, la force est à son apogée, à son plus bas en été et pendant la saison des pluies, et modérée au printemps et en automne. Seasonal behaviour, The Quintessence Tantras of Tibetan Medicine, Snow Lion 1995

Le calendrier tibétain et la médecine tibétaine se concentrent sur les cycles de la lune. Sur une nouvelle lune, par exemple, ils massent le chakra des semelles des semelles avec de l’huile et de la muscade. Sur une pleine lune, ils massent la pointe de la couronne avec de l’huile de bois de santal. La nuit de la pleine lune est si importante pour les bouddhistes tibétains qu’ils effectuent des cérémonies pendant ces nuits.

Les politiers et les médecins du monde entier reconnaissent l’influence de la lune, même s’ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ce phénomène se produit. Pour les policiers et les services d’urgence des hôpitaux, il y a une nuit par mois où il peut être particulièrement occupé. Quel genre de temps pensez-vous que ce serait? Oui, c’est vrai, ils ont beaucoup à faire la nuit de une pleine lune.

Juste quelques pensées.

In yoga is er een positie genaamd ‘neerwaartse hond’. Als je in die houding beweegt, noemen ze het ‘je hond uitlaten’. Maar daarover zullen deze blogposts niet gaan.

Metafoor 1: Vergeet je jas niet als je je hond uitlaat in de winter.

Als artsen in het nieuws zijn, spreken ze over ‘het griepseizoen’. Ze verwijzen nog nauwelijks naar hoe de natuur en haar cycli de gezondheid van mensen beïnvloedt. Tibetaanse geneeskunde heeft contact gehouden met de natuur. Deels uit noodzaak, want als je de krachten van de natuur op de koude bergtoppen negeert, ga je gewoon dood.

In de basisteksten van de Tibetaanse geneeskunde is er een hoofdstuk over seizoenen. Daarin kun je dit lezen;

In de winter is de kracht op zijn hoogtepunt, op zijn laagste in de zomer en tijdens het regenseizoen, en matig in de lente en de herfst. Seasonal behaviour, The Quintessence Tantras of Tibetan Medicine, Snow Lion 1995

Zowel de Tibetaanse kalender en tibetaanse geneeskunde richten zich op de cycli van de maan. Op een nieuwe maan masseren ze bijvoorbeeld de chakra van de voetzolen met olie en nootmuskaat. Op volle maan masseren ze het punt van de kroon met sandelhoutolie. De nacht van een volle maan is zo belangrijk voor Tibetaanse boeddhisten dat ze ceremonies uit te voeren tijdens die nachten.

Wethandhavers en artsen over de hele wereld erkennen de invloed van de maan, ook al kunnen ze niet verklaren waarom dit fenomeen zich voordoet. Voor zowel politieagenten als het personeel op de spoeddiensten van ziekenhuizen is er een nacht per maand waar het bijzonder druk kan worden. Wat voor tijdstip zou dat zijn, volgens jou? Ja, dat klopt, ze hebben veel te doen in de nacht van een volle maan.

Gewoon enkele gedachten.

4 thoughts on “Walk your dog (1/4) / Proménez votre chien (1/4) / Wandel met je hond (1/4)”

  1. Ik heb ooit in een kroeg gewerkt en daar voelden wij die energie, invloed als het volle maan was, wij zeiden dan tegen elkaar: “Volgens mij gaat er geknokt worden vandaag” en dat klopte heel vaak.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: