Choose your future / Kies uw toekomst

Use the present to shape the future.

Gebruik het heden om je toekomst vorm te geven.

English (klik hier voor Nederlands)

As you know I am studying to become a caretaker. I first have to study to become a logistic assistant, then to become a carer and then a caretaker. That meant I had to do a few internships and the first one was pretty intense. It was an internship in a hospital. For those who do not work in the industry: it is similar to working in a retirement home but a hospital is stricter (e.g. avoid that people who will have surgery eat or drink before the procedure) and it is a lot quicker because at any time an emergency case may be wheeled in.

I bonded well with the nursing staff and already on the second day they asked me why I did not want to become a nurse because they saw I had the potential. (My profession of choice – caretakers – is lower in hierarchy than the nurses.) So that was OK. But I heard nothing from the logistic assistants and they were the ones who would evaluate me. Luckily the school asked me to let them fill in a sheet with feedback. The ideal moment to gage if you are still on track.

To my surprise I read that, despite continued good impressions of the nurses, I always had an answer and that I always wanted a final say in everything. That was a serious blow because the feedback wasn’t about my performance but about my personality. I had two options; I could defend myself or I could do something with the feedback. I decided to do the latter. I also decided not to feel envy from those who criticised me. Envy is a  negative emotion that comes back like a boomerang. When I read a book by T. Tulku a few weeks later I realised that I made the right choice. He writes:

Each time we choose not to react or to react in a new way, we gain momentum and we make the space in which we can make a free choice a little bigger. At first our usual reactions will overshadow our observations but insight into what is going on can encourage us to continue our observations and relieve our feelings of hopelessness and guilt. With patience we can develop the capacity to break through even the most  negative thoughts and emotions. Kennis van vrijheid, T. Tulku

It wasn’t easy to change your personality. I read somewhere in a book about yoga that your mind plants seeds that come back to you later in the form of karma. If you plant good seeds, a good future will follow and likewise for bad seeds. When things are not going well all kinds of catastrophic scenarios rush through your head. When I noticed that I thought about the lessons of Patanjali and started creating positive thoughts. It takes a while for your mind to kick the habit of losing itself in all kinds of doomsday scenarios.

The internship continued and I used the time I had to learn as much as possible and not to defend myself. The hard work paid off because I had a good evaluation for my internship and when we had to part the farewell was friendly.

When I continued reading in the book of T. Tulku he came to the same conclusion as what I had learnt by my experience, i.e.;

Even though it may seem that we cannot predict our future, our intentions have a huge impact. Our collective will, shaped by the past, projects our dreams in the future, while the force of our desire brings them to life. Eventually time will make us reap the benefits of that, benefits that were determined by everything that preceded it. Kennis van vrijheid, T. Tulku

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals jullie weten ben ik mij aan het herscholen tot zorgkundige. Ik moet eerst het certificaat van logistiek assistent halen om daarna verzorgende, en uiteindelijk zorgkundige te worden. Ik moet daarvoor ook stages doen en de eerste was een pittige. Het was een stage in een ziekenhuis. Voor wie de sector van de zorg in België niet kent: het werk lijkt op dat in een rusthuis maar in een ziekenhuis is het strenger (bv zorgen dat iemand die geopereerd wordt zeker geen eten of drinken krijgt) en het gaat veel sneller omdat er op elk moment een spoedgeval kan binnenkomen.

Ik had een goede band met de verpleging en al vanaf de tweede stagedag vroeg de verpleging aan mij of ik niet voor verpleger wou studeren omdat ze zagen dat dat in me zat. (Een zorgkundige staat hiërarchisch lager dan een verpleegkundige.) Dus dat zat goed. Maar van de logistiek assistenten – de mensen die mij zouden evalueren – hoorde ik de hele tijd niks. Gelukkig moest ik van de school een ‘feedbackblad’ laten invullen. Dat is dus het ideale moment om eens te polsen hoe het werkelijk zit.

Tot mijn grote verbazing kreeg ik, ondanks blijvend goede kritiek van de verpleging, de feedback dat ik overal een antwoord op had en dat ik altijd het laatste woord wou hebben. Dat kwam hard aan omdat ze geen kritiek hadden op mijn functioneren maar op mijn persoonlijkheid. Nu had ik twee keuzes; Ik kon mij verdedigen tegen  die kritiek, of ik kon er wat mee doen. Ik besloot het tweede. Ik besloot ook om geen wrok te voelen tegenover diegenen die mij beoordeelden. Wrok is een negatieve emotie die alleen als een boemerang zou terugkeren.

Toen ik weken later een boek van T. Tulku las constateerde ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Hij schrijft namelijk:

Telkens wanneer we kiezen om niet te reageren of op een nieuwe manier te reageren, winnen we aan kracht en vergroten we de ruimte waarbinnen een vrije keuze mogelijk is. Aanvankelijk zullen onze gebruikelijke reacties ons gewaarzijn nog overvleugelen, maar ons inzicht in wat er gaande is kan ons aanmoedigen onze observaties voort te zetten en ons gevoel van hulpeloosheid en schuld verlichten. Met geduld kunnen we het vermogen ontwikkelen om zelfs de kracht van de meest negatieve gedachten en emoties te doorbreken. Kennis van vrijheid, T. Tulku

Maar bleef toch niet makkelijk om een deel van je persoonlijkheid aan te passen. Ik had ergens in een boek over yoga gelezen dat je geest op elk moment zaadjes plant die later in de vorm van karma terugkomen. Als je goede zaden plant krijg je een mooie toekomst en vice versa voor slechte zaden. Als de zaken niet goed gaan floepen er je allerlei rampscenario’s door het hoofd. Als ik merkte dat ik weer zo negatief dacht past ik de lessen van Patanjali toe en begon aan het tegendeel te denken, aan het positieve dus. Het is even wennen omdat je geest zich graag verliest in doemscenario’s.

De stage duurde nog een tijd en ik gebruikte die door zoveel mogelijk bij te leren en mij minder te verdedigen. Het harde werk loonde want ik slaagde voor de stage en het afscheid op het einde van de stage was hartelijk.

Toen ik enige tijd een boek van T. Tulku las zag ik bevestigd wat ik door mijn ervaring had geleerd, namelijk;

Hoewel het erop lijkt dat we onze toekomst niet kunnen voorspellen, hebben onze intenties enorme kracht. Onze collectieve wil, gevormd door het verleden, projecteert onze dromen in de toekomst, terwijl de kracht van ons verlangen ze tot leven wekt. Uiteindelijk zal de tijd ons de vruchten laten oogsten van onze daden, die werden bepaald door alles wat eraan voorafging. Kennis van vrijheid, T. Tulku

Gewoon enkele gedachten.

 

3 thoughts on “Choose your future / Kies uw toekomst”

 1. We kunnen onze toekomst niet voorspellen maar we hebben ze ooit al voor ons zelf vastgelegd.
  Je maakt een goede keuze door je gevoel te volgen en geen boosheid naar die personen toe te kennen. Hier haal je meer voldoening uit dan dat alles zijn terugslag kent.

  Aum Shanthi

  Liked by 1 person

   1. Een mooie les dat je geleerd hebt.
    Want zo zie je soms krijg je positieve kritiek op wat je doet maar negatieve op persoonlijkheid. Daar je ook zeker iets mee kan doen.

    Aum Shanthi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: