Formulating to do lists in a different way – To do lijstjes op een andere manier verwoorden

Great minds think alike. When I was thinking about a blogpost on to-do-lists another blogger posted a blog about it. You can find her (Dutch) blogpost here. Her article is about how to use them. That is not what this blogpost is about. We will try to find a new way of expressing ‘to do’. The philosophy behind this is “We are a human being, not a human-doing”

Gek hoe mensen soms hetzelfde denken. Toen ik aan het denken was over een blogpost over to-do-lijjstjes was een andere blogger me voor. Je vindt haar blogpost hier. Haar artikel gaat eerder over hoe je ze moet gebruiken. Dat is niet het onderwerp van deze blogpost. Wij zullen ons hier focussen op hoe je ‘to-do-lijstje’ anders kunt verwoorden. We gaan hierbij uit van het principe van ‘zijn’ in plaats van ‘doen’.

English (klik hier voor Nederlands)

The Dutch word for diary is agenda, which is Latin for “the things that have to be done”. The to-do list is the most demanding aspect in most people’s diaries. But the verb ‘to do’ implies force, something we are obliged to do. As said in the introduction, we are a human being, not a human doing. So the first change in words is replacing ‘to do’ by ‘to be’.

If we add the word ‘worth’ we suggest that it corresponds with the values we have. As a Buddhist the word ‘care’ has to be in it as well. It implies compassion but not one that is passive and doesn’t do much. The word ‘care’ implies action as well.

So far we’ve come up with ‘is worth care’ but who cares? If we use the phrase ‘is worth of your care’ it has something possessive. And, by the way, if you don’t do whatever has to be cared for, somebody else probably will.

So my alternative for the phrase to do is “Is worth of care”. Besides a list of actions it can also be used for your grocery list. Something I have already done.

You might wonder if this is all just playing with words but in my career I have learnt that how you phrase something may revolutionalize how your recipient reacts. I have worked for 12 years in call centres and over the years I have found alternatives for phrases that actually work, as I learnt from my own experience.

Imagine you call someone but do not know if you call at a convenient time. Most people would say something like “Am I disturbing you?”. This might be a good time to stop reading and think how you would word that…

What I used to say was “Am I calling you at a good moment?”

Another example: you have to put a client on hold to check something or call a colleague. This is something most people hate. So what do you say when you come back to them? Most people would say “Thank you for holding” or “Thank you for waiting” but I do not think that is the ideal thing to say. It reminds them of the agony of waiting, not knowing how long it would take. So, once again, think about what you would say.

I simply said “Thank you for your patience”. I actually gave them a compliment!

What is striking in these examples is that the message that you get across is the same. It is just phrased in a different way.

This may all seem like hippy talk to some but I am not the only one convinced of the power of words. Just think about the whole industry about ‘non-violent communication’. Just try using ‘is worth of care’ and see what happens. If you abbreviate it by its first letters (iwoc) it takes just as long as writing to do. Which means you still have the same amount of time left to do the things that have to be done 😉

Just some thoughts.

Nederlands

Het woord “agenda” betekent in het Latijn “de dingen die gedaan moeten worden”. Het to-do-lijstje is daar het summum van. Maar het werkwoord “doen” veronderstelt, een verplichten, iets dat we moeten. Zoals gezegd in de inleiding gaat het meer over “zijn” dan om “doen”. Dus hebben we eerder het werkwoord “zijn” nodig.

Als we het woord “waard” toevoegen refereren we naar onze normen en waarden. Als Boeddhist zou ik ook het woord ‘zorg’ toevoegen omdat dat verwijst naar medelijden, niet in zijn passieve vorm, maar op een manier die actie of handelingen aanwijst.

Dus, to nu toe hebben we al “is zorg waard”, maar wie moet die voor die zorg zorgen? Als we de zin “is uw zorg waard” gebruiken zijn we bezitterig. Trouwens, als “jij” er niet voor zorgt, doet een ander het vast wel.

Mijn alternatief voor ‘to do’ is dus ‘is zorg waard’. Naast handelingen kan je ze ook gebruiken voor je boodschappenlijstje, wat ik al gedaan heb.

Sommigen denken nu misschien dat dit allemaal maar spelen met woorden is maar ik heb in mijn loopbaan geleerd hoe de formulering van bepaalde zinnen voor een totaal andere reactie bij de toehoorder kan zorgen.  Ik heb 12 jaar in call centers gewerkt en door de jaren heen heb ik alternatieve formuleringen bedacht die echt werken omdat ik ze zelf dagelijks gebruikte.

Stel je eens voor dat je iemand opbelt maar niet weet of diegenen die opneemt wel tijd heeft. De meesten zeggen dan “Stoor ik?”. Dit is een goed moment om even te stoppen met lezen en te bedenken hoe u dit zelf zou verwoorden…

Ik zei toen “Bel ik u op een goed moment?”

Een ander voorbeeld: je moet de klant in de wacht zetten om iets na te kijken of een collega te bellen. Dit is iets wat veel klanten haten! Wat zeg je als je de lijn terug met ze opent? De meesten zeggen zoiets als “Bedankt voor het wachten” maar ik vind dat geen goede zin. Het herinnert ze aan de verveling van het wachten zonder te weten hoe lang het nog zou duren. Opnieuw, hoe zou u dat verwoorden?

Ik zei gewoon “Bedankt voor uw geduld.” Ik gaf ze dus een complimentje!

Wat op valt te merken over deze voorbeelden is dat de boodschap die je geeft dezelfde is. Je zegt het alleen op een andere manier.

Dit lijkt misschien op geitenwollensokkenpraat maar ik ben niet de enige die overtuigd is van de kracht van woorden. Denk maar aan de industrie die draait rond geweldloze communicatie.

Dus probeer maar eens een is-aandacht-waard lijstje aan te leggen en kijk wat er gebeurt. Als je het afkort tot de beginletters (izw) heb je zelfs minder tijd nodig dan bij het schrijven van ‘to do’. Tijd die je dan weer kunt gebruiken om de dingen te doen die gedaan moeten worden 😉

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: