Buddhism and Islam (1/2) – philosophy / Boeddhisme en Islam (1/2) – filosofie

Religion in a world of competing religions.

Relgie in een wereld van concurrerende religies.

English (klik hier voor Nederlands)

One of my followers posted some concerns after my blog on ethnocentrism on Buddhism and Islam. She wondered why Buddhist do not talk much about it. For me personally it is out of shame since in Myanmar the Buddhist community is committing horrible crimes against a Muslim minority.

The follower also expressed concerns about forcing one’s culture. We are all familiar with the term globalism but hardly reflect on its effects. This is what Ulrich Libbrecht has to say about this;

In the past one considered one’s religion as the only true religion. In our times we are confronted with a multitude of religions. How can a Muslim establish a meaningful relation with the sacred in such an environment? […] It is in the world of mysticism that forms of spirituality meet. (Philosophies zonder grenzen, Ulrich Libbrecht, Garant 2016)

Not only Muslims feel the effects of globalisation. As we speak Tibetan is taken over by the Chinese population. The Tibetan values are being oppressed by its occupier. That same globalisation enabled Tibetan refugees to save their faith by its growing popularity in the West. But this was at the expense of the religions already present in the West when Tibetan Buddhism made its entry. So it depends on your point of view or ethnicity whether you find globalisation a good thing or a bad thing.

What criticism does Buddhism has on Islam. This is Ulrich Libbrechts answer to that;

In my opinion Islam is too caught up with the enchantment of words. Buddhism has a distrust about words, believing that words can never reveal the truth. Islam is diametrical opposed against this. (Filosofie zonder grenzen, Ulrich Libbrecht, Garant 2016)

Some see Islam as outdated while Islam also has modern thinkers who are preparing the way for the future. Ulrich Libbrecht names one example;

One of the most important philosophers who try to close the gap between Islam and the West is Fazlur Rahman (1911-1988), author of Islam and modernity. His approach is that of ‘historicism’: we first have to understand the origin and evolution of present day Islam so that we can distinguish the basic principles from the changing historical context in order to apply only the basic principles to the current situation. (Filosofie zonder grenzen, Ulrich Libbrecht, Garant 2016)

I hope to have given some answers to the questions of the follower. The next time we will dive in Islamic romantic literature in search for the position of the woman and the similarities between Buddhism and Islam.

Just some thoughts.

Nederlands

Eén van mijn volgers postte op mijn blog over etnocentrisme een aantal bezorgdheden over Boeddhisme en Islam. Ze vroeg zich af waarom de Boeddhisten daarover weinig zeggen. Voor mij persoonlijk heeft het te maken met schaamte. In Myanmar begaat de Boeddhistische gemeenschap afschuwelijke misdaden tegenover de Islamitische minderheid.

De bezorgdheden van de volger gingen ook over het opdringen van een cultuur. We zijn allemaal bekend met het woord globalisme maar staan niet stil wat de gevolgen hiervan zijn. Dit zegt Ulrich Libbrecht hierover;

In het verleden meende elkeen dat zijn religie de ware religie was, vandaag worden we echter geconfronteerd met een veelheid aan religies. Hoe kan een moslim een werkbare relatie bewerkstelligen met het heilige in een dergelijke omgeving? […]Het is door de wereld van de mystiek dat verschillende spiritualiteitvormen elkaar ontmoeten. (Filosofie zonder grenzen, Ulrich Libbrecht, Garant 2016)

Niet alleen Moslims ondergaan de gevolgen van de globalisering. Tibet wordt op dit eigenste moment meer en meer ingepalmd door de Chinese bevolking. De Tibetaanse waarden en normen worden verdrukt door die van hun ‘bezetter’. Dankzij diezelfde globalisatie hebben gevluchte Tibetaanse meesters ervoor gezorgd dat de toekomst van hun geloof gevrijwaard werd door zijn groeiende populariteit in het Westen. Dit ging natuurlijk ten koste van de reeds aanwezige religies in het Westen. Het hangt dus af van je persoonlijke standpunt of etniciteit of je globalisering erg of juist verrijkend vindt.

Welke kritiek zou het Boeddhisme kunnen hebben op de Islam? Ulrich Libbrecht kent het antwoord;

Naar mijn mening valt de Islam te veel voor de betovering van woorden. In het Boeddhisme is er altijd een wantrouwen tegenover woorden geweest, in de overtuiging dat woorden nooit de waarheid kunnen onthullen. De Islam staat hier ontegensprekelijk diametraal tegenover. (Filosofie zonder grenzen, Ulrich Libbrecht, Garant 2016)

Sommigen beschouwen de Islam als achtergesteld terwijl ook zij moderne denkers hebben die timmeren aan de weg naar de toekomst. Ulrich Libbrecht noemt er zo eentje;

Een van de belangrijkste filosofen die trachten de kloof tussen Islam en het Westen te overbruggen, is ontegenzeggelijk Fazlur Rahman (1911-1988), auteur van Islam en Moderniteit. Zijn benadering van de Islam is in lijn met het ‘historicisme’: we moeten eerst proberen de oorsprong en de evolutie van de hedendaagse Islam begrijpen zodat we basisprincipes kunnen scheiden van de veranderende historische context, om vervolgens alleen de principes op de huidige situatie toe te passen. (Filosofie zonder grenzen, Ulrich Libbrecht, Garant 2016)

Hopelijk heb ik hiermee antwoord gegeven op de verzuchtingen van de volgster. De volgende keer duiken we de Islamitische liefdesliteratuur in op zoek naar de positie van de vrouw en overeenkomsten tussen Boeddhisme en Islam.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Buddhism and Islam (1/2) – philosophy / Boeddhisme en Islam (1/2) – filosofie”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: