Karma, milk and fools / Karma, melk en dwazen

The executed act curdles like fresh milk. Burning it follows the fool like fire that is covered with ash. Dhammapada.

De uitgevoerde slechte daad stremt als verse melk niet meteen. Brandend volgt zij de dwaas als vuur dat bedekt is door as. Dhammapada

English (klik hier voor Nederlands)

Remember the classes of physics? It states that the amount of energy is always constant. That also applies to karma;

The norm that determines which acts are positive and which negative is called dharma. The functioning of the cosmic process remains rather mechanical by nature and is considered as a kind of universal law of conservation of energy – karma, that remained unretaliated and can even be transferred to the offspring. The while system is clearly connected to the idea that energy is more important than its (temporary) carrier of that energy. Man as an individual has but a limited value, he is an operator in a cosmic process – in fact, the only process that truly matters. A human soul that reaches eternal bliss is certainly not important in Eastern thought. [The author stresses that in the East one is not as individualistic as in the West. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

But that doesn’t mean that karma acts in the same way as the law of cause and effect that we know from physics;

But in that way we understand that one phenomenon does not carry a hidden cause and that its presence can have different effects on other phenomena. We will define the relationship as non-linear causality. Which shouldn’t be interpreted as multi-linear causality, whereby multiple effects relate to one single cause, for non-linear causalities the universe is the eventual cause of each phenomenon, it is a holistic network, a kind of total conditionality, from which each effect appears as unique and new because the conditional field is never identical. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

How do we determine what is good and bad? Here’s what has been written about it;

The question if an act is good or bad cannot be answered by itself. Nietzsche is right when he lets his Zarathustra say that every man has to choose between good and bad but that nobody will ever know what good and bad really is. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

What happens after death? And what about free will? Here are some answers;

At my death my energy disappears but the karmic pattern is added to the universal karmic fabric. By this fabric I am determined, but I am free in the ‘karmisation,’ of my free energy that I can aim within my possibilities. This means that determination and freedom do not appear as a duality in this dynamic context. (Inleiding comparatieve filosofie IIIB, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 2005)

Can  karma be transferred?

In a material construction energy is detained, but at the demolition of that construction the energy is released again and continues in a new construction. That is not the case with a spiritual realisation. I cannot transfer my spiritual accomplishments onto someone else – they have to build their own mental construction with their own free energy. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

Sometimes a heavy antidote is needed to avoid poisoning. A short literary quote;

Like a man who is cleaning a piece of clothing by at first making it dirtier with soda, so the Wise examines desire thoroughly with the aim of destroying impurity, not to create more impurity. And like a doctor will make an effort to rid a body of disease he will sometimes have to make him suffer more, so the Wise has more passions in order to bring all passions to an end. […] Great beauty pushes away small beauty, a hard sound surpasses a soft one, great pain transcends small pain, every large cause leads to the destruction of a smaller cause. (Nanda, de mooiste, Asoka 2007)

Just some thoughts.

Nederlands

Herinnert u zich de lessen fysica nog? Daarin wordt gesteld dat energie nooit verdwijnt, dat ze constant blijft. Wel met karma is het net zo;

De norm die bepaalt welke daden positief en welke negatief zijn noemt men dharma. De werking van het kosmische proces blijft tamelijk mechanistisch van aard, en wordt het best beschouwd als een soort universele wet van het behoud van energie – het karma, dat onvergolden is gebleven, kan zelfs op het nageslacht overgedragen worden. Het gehele systeem houdt duidelijk verband met het idee dat de energie belangrijker is dan de (tijdelijke) drager van een deel van die energie. De mens als individu heeft slechts een zeer beperkte waarde, hij is een operator in een kosmisch proces – het enige waar het werkelijk op aan komt. Een menselijke ziel die de eeuwige zaligheid bereikt is zeker geen kernidee in het oosters denken. [ De auteur benadrukt hiermee dat men in het Oosten niet zo individualistisch is als in het Westen] (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

Dit wil echter niet zeggen dat karma werkt als de wet van oorzaak en gevolg die we uit de fysica kennen;

Maar op die manier begrijpen we dat het ene fenomeen niet ergens een verborgen oorzaak in zich draagt, en dat zijn aanwezigheid zeer verschillende effecten op andere fenomenen kan hebben. We zullen deze relatie aanduiden als niet-lineaire causaliteit. Deze mag evenwel niet geïnterpreteerd worden als een mulit-lineaire causaliteit, waarbij meerdere effecten op één enkele oorzaak teruggaan, want bij niet-lineaire causaliteiten is het universum de uiteindelijke oorzaak van elk fenomeen, het is een holistisch netwerk, een soort totale conditionaliteit, waaruit elk effect als uniek en nieuw verschijnt, omdat het conditionele veld geen tweemaal identiek is. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

Hoe bepalen we wat goed en slecht is? Dit is wat hierover gedacht wordt;

De vraag of een daad goed of slecht is kan op zichzelf niet beantwoord worden – Nietzsche heeft gelijk als hij zijn Zarathoestra zeggen laat dat iedereen moet kiezen tussen goed en kwaad, maar niemand ooit kan weten wat goed en kwaad eigenlijk is. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

Wat gebeurt er dan na de dood? En hoe zit het met de vrije wil? Hier alvast enkele antwoorden:

Bij mijn dood verdwijnt mijn energie, maar blijft het karmisch patroon toegevoegd aan het universeel karmisch weefsel. Door dit universeel weefsel ben ik gedetermineerd, maar ik ben vrij in de ‘karmisering’ van mijn vrije energie die ik binnen een beperkte vectoriële bundel van mogelijkheden kan richten. Dit betekent dat determinatie en vrijheid in deze dynamische context geen dualiteit vormen. (Inleiding comparatieve filosofie IIIB, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 2005)

Kan ik mijn karma overdragen op een ander?

In een materiële constructie wordt energie vastgelegd, maar bij afbraak van deze constructie komt de energie weer vrij en gaat over op een nieuwe constructie. Dit is echter niet het geval bij geestelijke realisatie. Ik kan mijn eigen geestelijke verworvenheden niet overdragen op anderen – zij moeten zelf, met hun eigen vrije energie deze geestelijke constructie weer opbouwen. (Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

Soms is er een tegengif nodig om totale vergiftiging tegen te gaan. Een kort literair fragment;

Net zoals een man een vuil kledingstuk schoonmaakt door het in eerste instantie nog vuiler te maken met soda, precies zo trok de Wijze hartstocht naar hem toe, met als doel  de teloorgang van de onreinheid, niet met het doel dat er nog meer onreinheid zou ontstaan. En net zoals een arts om ziekten uit een lichaam te krijgen zich in zal zetten om het nog heviger te doen pijnlijden, precies zo leidde de Wijze hem tot nog heviger passie, juist om zijn passie tot een einde te brengen.[…] Grote schoonheid doet kleine schoonheid teniet, een hard geluid overtreft een zacht geluid, grote pijn overtreft kleine pijn, iedere grotere oorzaak leidt tot teloorgang van een kleinere oorzaak. (Nanda, de mooiste, Asoka 2007)

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Karma, milk and fools / Karma, melk en dwazen”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: