futility of words (2/3) chatter / banaliteit van woorden (2/3) gekwetter

Slechts weinigen zeggen iets wezenlijks, maar nog schaarser zijn zij die ernaar luisteren!

Few people say something essential, even more rare are those who listen to it!

(Tibetaanse Mystieke Poëzie, Kunchab 2000)

English (klik hier voor Nederlands)

We all like to do it; chitchat. But sometimes we get tired of it, as described in this text:

I don’t talk in fits and starts

because I speak in a foreign language,

but also because my tongue is tired

by all the nonsense I’ve been cranking.

(Tibetaanse Mystieke Poëzie, Kunchab 2000)

Those who read my manifesto know that I don’t want to juggle with strange words. Others may think of you as wise because they only understand half of what I am saying.  Unfortunately there have always been people who exploit their knowledge. Someone who talks from his/her heat can easily expose them;

The lion’s roar of the teachings, debates and texts

humbles false prophets,  the foxes;

(Tibetaanse Mystieke Poëzie, Kunchab 2000)

Here’s why charlatans have to be exposed;

Even if a man recites a lot of sacred texts

if he doesn’t act by them, if he is negligent,

he doesn’t participate in true ascetic life

like a herder of cows who counts the cows of others.

(Khudakka-Nikaya, Asoka 2002)

How, then, does one need to communicate? Ulrich Libbrecht has this advice for us;

It is precisely this combination of a rational idea and its metaphoric illustration that a µ-language [metaphoric language] consists of. This language only involves aesthetics, mindful presentness. That is why only he who lives in relation with nature can really understand this language.  (Inleiding comparatieve filosofie, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum, 1995)

Just some thoughts.

Nederlands

We doen het allemaal graag; kletsen. Maar soms worden we daar als vanzelf moe van, zoals beschreven in deze tekst:

Ik praat niet met horten en stoten

omdat ik een vreemde taal spreek,

maar omdat mijn tong moe is

van de mateloze onzin die ik heb uitgekraamd.

(Tibetaanse Mystieke Poëzie, Kunchab 2000)

Wie mijn manifest gelezen heeft weet dat ik niet graag met vreemde woorden goochel. Anderen kunnen je anders zien als zeer wijs omdat ze je maar half begrijpen. Spijtig genoeg zijn er sinds het begin der tijden altijd mensen zijn die hun kennis uit boeken misbruiken. Iemand die spreekt vanuit zijn/haar hart kan hen gemakkelijk ontmaskeren;

Het leeuwengebrul van het onderricht, debat en teksten

maakt valse profeten, de vossen, deemoedig;

(Tibetaanse Mystieke Poëzie, Kunchab 2000)

Dit is de reden waarom charlatans moet worden ontmaskerd;

Ook al reciteert een man vele gewijde teksten,

als hij er niet naar handelt, als hij nalatig is,

dan neemt hij niet deel aan het ware asceetschap,

als een koeherder die de koeien van anderen telt.

(Khudakka-Nikaya, Asoka 2002)

Hoe moet men dan wel communiceren? Ulrich Libbrecht heeft de volgende raad voor ons;

Het is precies deze combinatie van een rationeel idee en haar metaforische illustratie die een µ-taal [metaforische taal] constitueert. Deze taal heeft alleen betrekking op aisthesis, op aandachtige aanwezigheid. Daarom kan alleen hij, die in relatie leeft met de natuur, deze taal echt begrijpen. (Inleiding comparatieve filosofie, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum, 1995)

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “futility of words (2/3) chatter / banaliteit van woorden (2/3) gekwetter”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: