futility of words (1/3) actions speak louder than words / banaliteit van woorden (1/3) liever daden dan woorden

A dog is not a good dog because (s)he barks well, a man is not wise because he talks well. (Chuang-tzu)

Een hond is geen goede hond omdat hij goed blaft, een mens is geen wijze omdat hij goed praat. (Chuang-tzu)

English (klik hier voor Nederlands)

We get irritated by people who talk the talk but don’t walk the walk. You can say that you want to do something about your weight e.g. but to go to a gym is a bridge to far for a lot of people.

Here’s what Ulrich Libbrecht wrote about the futility of words:

From the point of view of language one will have to describe the unnameable in metaphors. Let’s illustrate with some examples. […] The greatest good is water. Water is good and useful for all things but does not compete with them. […] One looks at it, but doesn’t see it and call it i (replacing invisible) we listen to it but do not hear it and call it hsi (strange, thin) we grasp for it but cannot get hold of it and call it wei (subtle). These three properties cannot fathom it because they flow together (to chaos) and become one. (Inleiding comparatieve filosofie, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum, 1995)

Sometimes words do not fulfil our needs;

By reading one cannot escape death

By reading poverty cannot be avoided

Why become literate than?

A literate is better off than others.

When a strong man cannot read

he will never find a secure place

dip the turnip in the sauce of garlic

it will make you forget its bitterness!

(Koude berg, Han Shan, Asoka 2010)

Our words may be beautiful, we will need to act sooner or later;

Like a beautiful flower, full of colour, but without scent, the most beautiful words of one who does not act are fruitless.

Like a beautiful flower, full of colour and with scent, the most beautiful words of one who acts bear fruit. (Theratherigatha, Asoka)

What do I have to gain when I act? Like someone who wants to lose weight we have to become aware of the advantages when we have reached our goal. The same applies in Buddhism. Shabkar gives a piece of advice in this way;

Talking about the prejudices and opinion of others, like ‘Consciousness is empty!’ is useless. Until you realise this insight such words only cause [more] confusion. It is like the statement that there are tigers in an area where it is assumed that they are extinct. It only leads to more doubts and insecurity. After carefully examining your consciousness and if you know its true nature it is as if you have examined the entire area where tigers are said to live. If you haven’t found any tigers there, then you know for sure; after that you will not have doubts about anything. (De vlucht van de Garoeda, Shabkar, Karnak 2010)

Just some thoughts.

Nederlands

We ergeren ons allemaal wel eens aan mensen die praatjes verkopen maar niks wezenlijks doen. Zo kan je bijvoorbeeld wel zeggen dat je wat aan je overgewicht gaat doen maar om dan effectief naar de sportschool te gaan is voor velen toch nog een stap te ver.

Dit is wat Ulrich Libbrecht over de banaliteit van woorden schreef:

Vanuit het standpunt van de taal zal men het onbenoembare in metaforen moeten beschrijven. Illustreren we dit met een paar voorbeelden. […] Het hoogste goed is als water. Water is goed en nuttig voor alle dingen, maar wedijvert niet met hen. […] Men kijkt ernaar, maar ziet het niet, en noemt het i (vervangend onzichtbaar) we luisteren ernaar, maar horen het niet, en noemen het hsi (vreemd, ijl); we grijpen ernaar maar krijgen het niet vast, en noemen het wei (subtiel). Deze drie eigenschappen kunnen het niet peilen, want ze vervloeien (tot een chaos) en worden één.” (Inleiding comparatieve filosofie, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum, 1995)

Soms biedt taal niet waar we naar zoeken;

Door lezen is de dood niet te ontlopen,

door lezen is armoede niet te ontlopen.

waarom dan een geletterde willen zijn?

een geletterde is beter af  dan anderen.

wanneer een sterke man niet kan lezen,

zal hij nergens een zekere plek vinden.

doop de ranonkel in saus van knoflook,

dat zal je haar bitterheid doen vergeten!

(Koude berg, Han Shan, Asoka 2010)

Hoe mooi onze woorden ook zijn, we zullen vroeg of laat tot actie moeten overgaan;

Als een prachtige bloem, vol kleur, maar zonder geur, zijn de mooi uitgesproken woorden van degene die niet handelt: vruchteloos.

Als een  prachtige bloem, vol kleur en met geur, zijn de mooi uitgesproken woorden van diegene die wel handelt: zij dragen vrucht.(Theratherigatha, Asoka)

Hoe ben ik erbij gebaat om over te gaan tot actie? Net zoals iemand die gewicht wil verliezen moeten we ons in het Boeddhisme bewust worden van de voordelen als we ons doel bereikt hebben. Shabkar geeft op zo’n manier zijn advies;

Het papegaaien van de vooroordelen en meningen van anderen, zoals ‘Het bewustzijn is leeg!’ is volstrekt zinloos. Totdat je dit inzicht zelf verwezenlijkt, veroorzaken dergelijke uitspraken slechts verwarring. Het is als de uitspraak dat er tijgers leven in een gebied waarvan men aanneemt dat tijgers daar uitgestorven zijn. Dat veroorzaakt alleen maar twijfels en onzekerheden. Nadat je aandachtig je bewustzijn hebt onderzocht en zijn ware aard kent, is het alsof je het hele gebied waarvan men zegt dat daar tijgers wonen, zelf uitgebreid hebt onderzocht, en als je daar zelf geen enkele tijger gevonden hebt, dan weet je het absoluut zeker; daarna hoef je nergens meer aan te twijfelen. (De vlucht van de Garoeda, Shabkar, Karnak 2010)

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: