Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 26 – Phama

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 26 – Phama – Tenzin Dawa Tsona

English (klik hier voor Nederlands)

One should never generalise on such issues but to most of us the person who loved and took care of them during their youth is their mother and/or father. In Tibetan culture the kindness towards parents is bigger than most families in the west. It then may be no surprise that Tibetan poets wrote moving poems about  the passing away of a parent.

For the passing away of a mother I found this text:

Who will satisfy a son’s longing and hope to meet his mother again? To whom will I deliver the few words I have prepared? When I think of mother, I miss her so.[…] Protector, place of refuge, lama – embodiment of the Buddhas – Please guide my mother on the path of liberation. Please give blessings to this beggar so he may keep to his mountain retreat. (source: Songs of Shabkar, Dharma Publishing 2011)

For the passing away of a father I found this text:

For the sake of his family, He would wander in the ten directions in search of food, wealth and clothing, and never had time to stay home. My kind father, who would return carrying “necessities” for us – He has gone on to the next life. How sad! I beseech you, Chenrezig [god of compassion], to guide him on his way. May the virtuous deeds of his surviving son follow him after death and bring him benefit. (source: Songs of Shabkar, Dharma Publishing 2011)

In Buddhism it is said you have to be kind to all living beings since they have all been our mother or father in a previous life. But that is easier said than done. Nevertheless, it is essential to cultivate compassion to all sentient beings.

But how show compassion towards someone who is angry at you? In Buddhism we develop this kind of love one step at a time. The first step in cultivating compassion is developing these feelings to beings who have been extremely kind to you (usually your parents but other people are also OK). Then we think about friends, persons we are indifferent about (eg strangers) and then finally your enemies.

So next time you get angry, try developing compassion in that way and see how it goes…

Just some thoughts.

Nederlands

Men mag natuurlijk nooit generaliseren maar voor de meesten zijn de personen die ons lief had en voor ons zorgden tijdens onze jeugd onze ouders. In de Tibetaanse cultuur ligt er meer nadruk op liefde naar hen toe dan in het Westen. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat er Tibetaanse gedichten zijn die aangrijpend verhalen over het overlijden van een ouder.

Voor het overlijden van een moeder vond ik deze tekst:

Wie zal voldoen aan het verlangen van een zoon om zijn moeder nog eens te ontmoeten? Aan wie richt ik de luttele woorden die ik heb voorbereid? Als ik denk aan moeder, mis ik haar zo. […]Beschermer, plaats van toevlucht, lama – belichaming van de Boeddha’s – gelieve mijn moeder te begeleiden op het pad van de bevrijding. Geef alsjeblieft de zegen aan deze  bedelaar zodat hij zijn retraite in de bergen kan voortzetten. (bron: Songs of Shabkar, Dharma Publishing 2011)

Voor het overlijden van een vader vond ik deze tekst:

Omwille van zijn gezin, zou hij zwerven in de tien richtingen op zoek naar voedsel, rijkdom en kleren en had nooit tijd om thuis te blijven. Mijn lieve vader, die terugkeerde met “noodzakelijkheden” voor ons – Hij is naar het volgende leven gegaan. Hoe triest! Ik smeek u, Chenrezig [god van mededogen], om hem op zijn weg te begeleiden. Mogen de deugdzame daden van zijn zoon die overleefde hem volgen na zijn dood en hem voordeel opleveren. (bron: Songs of Shabkar, Dharma Publishing 2011)

In het Boeddhisme wordt gezegd dat je goed moet omgaan met alle levende wezens omdat ze allemaal in een vorig leven je moeder of je vader geweest zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is echter noodzakelijk om mededogen te ontwikkelen voor al wat leeft.

Maar hoe toon je mededogen voor iets of iemand die kwaad is op jou? In het Boeddhisme ontwikkelt men dat soort liefde stapje voor stapje. De eerste stap is het opwekken van die gevoelens voor iemand die zeer lief voor je is (meestal zijn dit de ouders maar als dat anderen zijn is dat ook OK). Dan doen we hetzelfde met vrienden, personen die ons onverschillig laten (bv vreemdelingen) en tenslotte met onze vijanden.

Dus, probeer de volgende keer dat je boos bent wat mededogen te ontwikkelen op deze manier en kijk wat er gebeurt…

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: