the double-decker religion (3/3) – mysticism / de dubbeldekker-religie (3/3) mystiek

What is the value of mystic Buddhism?

Wat is de waarde van mystiek Boeddhisme?

English (klik hier voor Nederlands)

Last week we talked about what we call ‘devotional’ Buddhism. This blogpost is about mystic Buddhism.

Libbrecht writes:

The highest mystic life takes part in monasteries, where one can to a large degree escape in authenticity. But the challenge of the hard world is in the world itself, and that no one can escape. […] But nature carries the Mystery and some people want to avoid the strong, though not fundamental ego-intentionality and in authenticity and want to construct a religious authenticity by the realisation of the self, which man carries inside of him as a possibility. (Source: Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

In Tibetan Buddhism there are a lot of hermits who rebel against a do-ut-des religion. They rely on action instead of words. Milarepa was such a hermit. One day he encounters a charlatan who showed off his knowledge of the teachings. Milarepa replie to him:

Then from the upper part of my body I belch with self-conceit and vomit the waste of jealousy; from the lower part I break the wind of slandering and discharge the faeces and urine of vanity. I am then caught by your teachings, which, if used as an antidote, would only worsen the sickness and as a teaching would only lead people to sin. (source: The hundred thousand songs of Milarepa, Shambala, 1999)

The mystic path has dangers too. Milarepa warns us:

[…] listen to your Guru’s words! In the great ocean of the Practice of the teachings My fish-child of Awareness learns to swim: but never should he pride himself on his power of swimming, lest he fall into the net of confusion. (source: The hundred thousand songs of Milarepa, Shambala, 1999)

conclusion

Mommaerts ends the discussion in this way:

The relation between lay people and monks […] is usually described as an “exchange of gifts”, where the faithful support the monks with material gifts (Buddhist monks in essence beg for alms) and the monks on their turn give the believers the gift of “Dharma”, the message of the Buddha, adapt to the level of their public. (source: Ruusbroec in gesprek met het Oosten, P. Mommaerts & J Van Bragt, Averbode Altiora 1995)

Just some thoughts.

Nederlands

Vorige week ontdekten hadden we het over ‘devotioneel’ Boeddhisme noemen. Deze blogpost gaat over het mystiek Boeddhisme.

Libbrecht schrijft hierover:

Het hoogste mystieke leven speelt zich in de regel af in kloosters, waar men in grote maten aan inauthenticiteit kan ontsnappen. Maar de uitdaging van de harde wereld ligt in de wereld zelf, en hieraan kan bijna niemand meer ontkomen. […] Maar de natuur draagt ook het Mysterie en sommige mensen wensen te ontkomen aan de sterke, hoewel niet fundamentele ego-intentionaliteit van de concrete religie (do ut des) die haar tot een mengsel maakt van authenticiteit en inauthenticiteit, en willen een religieuze authenticiteit opbouwen door de realisatie van het zelf, dat de mens als mogelijkheid in zich draagt. (Bron: Inleiding comparatieve filosofie II, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1999)

In het Tibetaans Boeddhisme levende veel kluizenaars die zich afzetten tegen de do-ut-des religie. Ze vertrouwden niet op woorden maar op daden. Milarepa was zo’n kluizenaar. Op een dag kwam hij een charlatan tegen die pochte met zijn kennis van de Boeddhistische leer. Milarepa zei  toen het volgende:

Als ik het voedsel eet van uw verzakingsleer – die proeft naar groenten die gekookt werden met stof en as, zonder zout of kruiden – vult mijn maag zich met arrogantie en egoïsme! Vanuit het bovenste deel van mijn lichaam boer ik verwaandheid en geef ik jaloezie over; Vanuit het lager gedeelte laat ik scheten van laster en werp de feces en urine van ijdelheid uit. Ik ben dan gevangen door uw lessen die, als ze als tegengif gebruikt worden, de ziekte alleen maar erger maken en als richtlijn leidt ze mensen alleen maar tot zonde. (bron: The hundred thousand songs of Milarepa, Shambala, 1999)

Het mystieke pad is echter niet zonder gevaren. Milarepa waarschuwt ons dan ook:

[…] luister naar de woorden van uw Guru! In de grote oceaan van het beoefenen van de leer leert mijn vis-kind zwemmen: maar wees nooit trots op je vermogen om te zwemmen of je geraakt gevangen in het net van de verwarring.

conclusie

Mommaerts sluit zijn discours hierover als volgt af:

De relatie tussen leken en monniken […] wordt gewoonlijk beschreven als een “uitwisseling van giften”: waar de gelovigen de monniken steunen met materiële giften (boeddhistische monniken zijn in wezen bedelmonniken), daar schenken de monniken aan de gelovigen de spirituele […] gift van de “Dharma”, de boodschap van de Boeddha, aangepast aan het niveau van de gelovigen. (bron: Ruusbroec in gesprek met het Oosten, P. Mommaerts & J Van Bragt, Averbode Altiora 1995)

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: