Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 19 – Philosophy

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 19 – Philosophy – Ben Folds Five

English (klik hier voor Nederlands)

As some of you may know I am a huge fan of Ulrich Libbrecht. One of his books (Oosterse Filosofie – translation: Eastern Philosophy) led me to convert to Buddhism (among other things). What makes his philosophy so special? Well, he has constructed a theoretic framework in which Taoism, Western thought and Buddhism can be put alongside each other. I will try to explain the basics in my own words;

 1. Taoism: an ancient religion from China in which nature is a key element. In Libbrechts theory this is the philosophy of becoming. We are a part of the outside world.
 2. Western though: Libbrecht also calls this rationalism. It is the philosophy of being. We try to separate ourselves as far as possible from the outside world to be able to observe it objectively.
 3. Buddhism; a religion where mysticism is a key element. It is important to experience things oneself to test the truth of the teachings. It is a philosophy of experiencing things and a philosophy of not-being. We try to become one with the outside world.

I hope these words do justice to Libbrechts. In his books Libbrecht uses a few metaphors to make things more clear. I will give you 3 of them: the tree, music and the wave.

Metaphor of the tree

 1. A tree is a part of the phenomenal world […] I experience it as a child of Tao, as a being that walks his/her path and that comes to me. I take part in its fenomenality, admire its bloom, its fruit, experience its fall…
 2. But I can see the same tree as an object of science that I can study biologically, chemically and physically; I know the technological utility of its wood…
 3. I can consider the same tree as sacred. It stands in its mystical field of the mystery of existence.

By all of these roads I approach the tree as close as possible.

The metaphor of music

Music expresses the three dimensions Becoming, Being and Not-being in the most       pure way.

 1. In the world of becoming Music enters the stage as a complex of vibrations, as a form of sound. But it is clear that gibberish is not music.
 2. Music requires a rational structure in which only those sounds of which the frequencies relate to each other in certain mathematical conditions are produced. This can be, as with all logical things- be written down in writing: the score.
 3. But a music piece that is performed would only be notice if there is no dimension of experience that can resonate with its listeners through the experience of the musician.

 

The metaphor of the wave

Starting from the well known Buddhist image of the wave/ocean metaphor the wave has three relations with the ocean:

 1. They are produced by the dynamics of the ocean. This means that the subject experiences itself as a dynamism of life, which the Taoist call Tao [literally translated ‘the way]
 2. They have a mutual relation of perception within the total collection of all the waves of which it can register its qualities, classify and mathematicify it. This is the rational aspect of the wave.
 3. Finally, they also have a relation to the “presentness” of the ocean itself i.e. the seawater that will be the only remainder of the wave when it has reached nirvana after the wave has become silent.

Source: Inleiding comparatieve filosofie, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1995

 

I consider it as one of my tasks to explain his theory – which is not that simple – in a clear and simple way. I hope I managed to do this. To those who think of thes theories as ridiculous I have the following lines of the songs to say:

Go ahead and laugh all you want
I got my philosophy
And I trust it like the ground
That’s why my philosophy
Keeps me walking when I’m falling down

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals sommigen al weten ben ik grote fan van Ulrich Libbrecht. Het is onder andere dankzij één van zijn boeken (Oosterse Filosofie) dat ik mij bekeerde tot het Boeddhisme. Wat maakt zijn filosofie zo bijzonder? Wel, hij heeft een theoretisch model ontwikkeld waarin het taoïsme, het Westerse denken en Boeddhisme naast elkaar kunnen geplaatst worden. Ik leg ze kort even in eigen woorden uit;

 1. Taoïsme: een oude religie uit China waarin de natuur centraal staat. In Libbrechts model is dit de filosofie van het worden. We maken deel uit van de buitenwereld
 2. Westerse denken: wordt door Libbrecht ook als rationalisme genoemd. Dit is de filosofie van het zijn. We proberen ons zoveel mogelijk van de buitenwereld af te scheiden om zo objectief te kunnen waarnemen.
 3. Boeddhisme: een godsdienst waar mystiek centraal staat. Het is ook belangrijk om dingen zelf te ervaren en zo de leer op zijn/haar waarheid te onderzoeken. Het is dus een belevingsfilosofie. Dit is de filosofie van het niet-zijn. We proberen één te worden met de buitenwereld.

Ik hoop hiermee de theorie van de heer Libbrecht alle eer aangedaan te hebben. Libbrecht heeft in zijn boeken ook een aantal metaforen gebruikt om alles wat duidelijker te maken. Ik geef er hierbij 3: die van de boom, de muziek en de golf;

De metafoor van de boom:

 1. Een boom behoort tot de fenomenale wereld […] Ik ervaar hem dus op de eerste plaats als een kind van het Tao, als een wezen dat zijn weg doorloopt, en mijn weg kruist. Ik neem deel aan zijn fenomenaliteit, bewonder zijn bloei, eet zijn vruchten, beleef zijn herfst…
 2. Maar ik kan dezelfde boom als een object van wetenschap zien, dat ik biologisch, scheikundig en fysisch kan bestuderen; ik ken de technologische bruikbaarheid van zijn hout…
 3. Ik kan dezelfde boom als heilig benaderen, hij staat in het mystieke veld van het bestaansmysterie.

Langs elk van deze wegen benader ik de boom zo dicht als ik kan.

De metafoor van de muziek

Muziek vertoont de drie dimensies Worden, Zijn en Niet-zijn op de meest zuivere wijze.

 1. In de wordingswereld verschijnt muziek als een complex van trillingen, dus in feite als een vorm van geluid. Maar het is duidelijk dat een kakofonie geen muziek is.
 2. Muziek vraagt ook een rationele structuur waarbij alleen die geluiden voortgebracht worden, waarvan de frequenties in bepaalde mathematische verhouding staan. Dit kunnen we, zoals alle logische zaken, in een schrift vastleggen: de partituur.
 3. Maar een uitgevoerde partituur zou alleen maar geordend lawaai zijn, als daar niet de belevingsdimensie was die in de toehoorders een resonantie kon teweegbrengen met de ervaring van de musicus.

De metafoor van de golf

Uitgaande van de bekende boeddhistische golf/oceaanmetafoor, staan golven in drieërlei relatie tot het oceanisch gebeuren:

 1. Zij worden door de dynamiek van de oceaan opgewekt: d.w.z. dat het subject zichzelf ervaart als levensdynamiek, als wat de maoïsten Tao noemen.
 2. Zij staan in onderlinge waarnemingsrelatie binnen de totale verzameling van alle golven, waarvan zij de kwaliteiten kunnen registreren, classificeren en mathematiseren; dit is het rationele aspect van de golvende oceaan.
 3. Tenslotte staan ze in relatie tot de “wezenheid” van de oceaan zelf d.w.z. tot het zeewater, dat het enige is dat ook in een nirwanatoestand d.w.z. na uitdemping van de golven blijft bestaan.

Bron: Inleiding comparatieve filosofie, Ulrich Libbrecht, Van Gorcum 1995

Ik beschouw het als mijn taak om zijn theorie – die niet altijd eenvoudig is – eenvoudig en helder uit te leggen. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Voor  zij die die theorieën belachelijk vinden heb ik de volgende woorden uit het lied.:

Go ahead and laugh all you want Doe maar en lach zoveel je wil
I got my philosophy Ik heb mijn filosofie
And I trust it like the ground En ik vertrouw ze zoals the grond
That’s why my philosophy Dat is waarom mijn filosofie
Keeps me walking when I’m falling down Me doet blijven wandelen als ik neerval.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: