Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 13 – De Hemel

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 13 – De Hemel – Stef Bos

klik hier voor liedjestekst / click here for lyrics

English (klik hier voor Nederlands)

When we were young, we were protected and the world was a safe and fun place. To some adults it still is but we cannot deny that we as adults are exposed to more suffering than we were young. In this song Stef Bos idealises the notion of heaven as we thought of it as a child and how difficult it is to have heaven on earth.

If only Stef Bos had read Yogani because he has some comforting words for us:

It has been said that the angels in heaven are a bit jealous of us mortal human beings. Why? Because on this plane of existence we have the nervous system readily available to purify, and the motivation (our mortality) to do something about it. It is much easier to do that work here on earth than in heaven. So the angels are a bit jealous. They are waiting for their turn to do what we can do here and now – advanced yoga practices. So, before we go running off to heaven, let’s make the best of our opportunity here and now. Heaven will be there when it is our time to go. The more we can purify our nervous system here and now, the easier it will be for us later on. – Advanced Yoga practices –  Yogani

For Buddhists all forms of life are sacred but existence as a human is valued most because it offers a unique opportunity to attain enlightenment. We are confronted with suffering but have a free will to act against it. It is said that rebirth as a human is very rare. Buddhists use the image of the turtle and the sea; the turtle dives in a rough sea. Once every 1000 years it surfaces. The chance that that turtle will put his head through a ring that is floating in that sea is far greater than the chance to be reborn as a human being.

I can sense some of you thinking “What about the gods? Aren’t they in a better position?” Not quite. True, they live in constant bliss because of good karma but once that karma runs out they fall out of their bliss and into hell or another low place of rebirth.

Conclusion: Life here on earth can be difficult at times but if we make the most of it it will benefit us for numerous lives.

Just some thoughts.

Nederlands

Week 13 – De Hemel – Stef Bos

Toen we nog klein waren werden we beschermd en was de wereld meestal veilig en prettig. Voor sommigen onder ons is dit nog steeds zo maar we mogen toch ook niet ontkennen dat we als volwassene aan veel meer lijden worden bloot gesteld dan vroeger. In dit lied idealiseert Stef Bos het idee van de hemel dat we hadden als kind en zingt hij hoe moeilijk het is om de hemel op aarde te vinden.

Had Stef Bos nu toch maar Yogani gelezen want die heeft de volgende troostende woorden voor ons:

Er wordt beweerd dat de engelen in de hemel een beetje jaloers zijn op de stervelingen. Waaro? Om dat in deze bestaanswereld we een zenuwstelsel hebben dat klaar staat om gezuiverd te worden en de motivatie (onze sterfelijkheid) heef om daar iets mee te doen. Het het is veel makkelijker om dat werk hier op aarde te doen dan in de hemel. Dus de engelen zijn een beetje jaloers. Ze wachten om hun beurt om te doen wat wij doen – hier en nu- gevorderde yoga. Dus voor je naar de hemel stormt, maak dan het beste van onze kans hier en nu. De hemel zal er nog steeds zijn als het onze tijd is om te gaan. Hoe meer we ons zenuwstelsel hier en nu zuiveren, hoe makkelijker het later voor ons wordt. – Advanced Yoga practices –  Yogani

Voor een Boeddhist zijn alle vormen van leven heilig maar die van een mens is het meest kostbaar omdat ze de beste kansen geeft om de verlichting te bereiken. We worden geconfronteerd met lijden maar hebben ook een vrije wil om hier tegenin te gaan. Er wordt beweerd dat een hergeboorte als mens zeer zeldzaam is. Boeddhisten gebruiken daarbij het beeld van de schildpad en de zee; de schildpad duikt in een ruwe zee. Eén keer per 1000 jaren komt hij naar boven. De kans dat die schildpad daarbij zijn hoofd steekt door een ring die drijft op de golven is veel groter dan de kans om herboren te worden als mens.

Ik voel sommigen onder u al denken “En wat met de goden? Zijn die niet beter af?” Niet helemaal. Ze leef namelijk permanent in een staat van gelukzaligheid door hun goede karma uit vorige levens maar als dat karma eenmaal is uitgeput vallen ze uit hun extase en landen in een hel of een andere lage vorm van wedergeboorte.

Conclusie: Het leven op aarde kan soms lastig zijn maar we moeten er het beste van maken zodat we daar voordeel uit kunnen trekken in onze toekomstige levens.

Gewoon enkele gedachten.

Lyrics/Liedjestekst

Toen ik klein was, was de hemel

When I was small, heaven was
Ergens boven in de lucht

Somewhere up in the sky
En je kon er enkel komen

And you could only get there
Met een allerlaatste zucht

With a last sigh
Iedereen droeg witte lakens

Everybody wore white sheets
En je liep langs gouden straten

And you walked past gold streets
Over pleinen met fonteinen

Across square with fountains
Vol met rode limonade

Filled with red lemonade

En je vloog door witte wolken

and you flew through white clouds
En een engel hield je vast

and an angel held you tight
En je kon op water lopen

and you could walk on water
Want het water was van glas

because the water was made of glass
Iedereen was daar gelukkig
everybody was happy there

Nooit meer honger
no more hunger

Nooit meer pijn
no more pain

Had je hier alleen ellende
When here there was misery

Daar zou alles anders zijn
There everything would be different
Maar ik weet niet meer
But I do not know anymore

Waar de hemel is
Where heaven is

Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven
I do not know where I go to after this life

Toen zag ik de hemel
Then I saw heaven

Met de ogen van een kind
With the eyes of a child

Maar die hemel is voorgoed verdwenen
But that heaven is gone for good

De hemel is verdwenen
Heaven is gone
Ik werd ouder en geloofde
I got older and believed

In een an’dre fantasie
In another fantasy

En ik volgde Zarathustra
And I followed Zarathustra

Met een soort van anarchie
With a kind of anarchy

Want ik vloog over de wolken
Because I flew over the clouds

Naar een land hier ver vandaan
To a country far away from here

Maar ik zag geen gouden poorten
But I saw no golden gates

En ik zag geen fonteinen staan
And I saw no fountains
En ik weet niet meer
And I don’t know anymore

Waar de hemel is
Where heaven is

Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven
I do not know where I go to after this life

Soms zie ik de hemel
Sometimes I see heaven

In de ogen van een vrouw
In the eyes of a woman

Maar dat duurt meestal maar even
But that only lasts for a moment
De hemel duurt maar even

Heaven only lasts for a moment.

4 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 13 – De Hemel”

  1. Niet opgegroeid met hemel en al helemaal niet met witte lakens, zelfs als absoluut geen fan zijnde van Stef Bos (ik ben een metalkiek he) vond ik dit toch een prachtige keuze. Als kind stelde ik mij wel een “soort” van hemel voor. Dat was dan een weiland, met een kermis in de verte waarvan je de lichtjes zag. Die lichtjes vond ik zo mooi. Die probeerde ik altijd te zien (visualiseren) voor het slapengaan.
    En al ben ik verre van een boedhist, ik vind het heel mooi wat je doet.

    Liked by 1 person

    1. Dankjewel! Het doet deugd om dit te lezen. Ik ben vooral blij dat je er iets aan hebt.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: