9 tips about going on a retreat / 9 tips over op retraite gaan

Get the most out of your next retreat.
Haal het meeste uit je volgend retraite.

English (klik hier voor Nederlands)

introduction

Preparation is key. That is why the first 5 tips are about what (not) to put in your bag(s).

 1. It’s no fashion show, pack lightly

It is not necessary to bring along 3 outfits. Not only is it bad for your back but – as you will discover later in this blogpost – it is more important that you have comfortable clothing. BUT when there is a special celebration you can strut your stuff. For Tibetan Buddhist, this is the case with Losar (Tibetan New Year). On that celebration everybody dresses as smart as possible in traditional Tibetan Clothes (and, believe me, they ain’t cheap).

 1. Bring along tissues/handkerchiefs

If your nose starts whistling a tune it may be good to blow your nose. It happened to me once that I was in a temple at the beginning of a meditation session with a runny nose. I tried to snort as good as I could but was embarrassed. At that moment a dear friend of mine quietly pushed a tissue in my direction. I was very grateful for her help at that time. If you’re going to do breathing exercises a clear nose can be very handy. And your body will be grateful for getting rid of those nasty toxins…

 1. Don’t bring along jeans or other tight clothing

I have done one retreat in jeans and it was a pure hell. When you sit on a meditation pillow  in tight clothing the blood supply to your legs gets cut off immediately. Your legs will feel numb and the only focus of your meditation will be how bad your legs feel.

 1. Bring pants with zippers

When on retreat you generally don’t need to take a long that much. The key of your room, some change for (soft) drinks, tissues. When sitting or doing yoga your few possessions risk falling out of your pockets. A pant with zippers is a smart solution. This can also be handy on your trip home because you won’t have to dive in your luggage when you are looking for your wallet to pay something.

 1. Bring a fleece/blanket/meditation scarf

Having a fabric to cover yourself with can make you feel at ease. It facilitates your connection with the earth. I noticed this myself. On top of that fabrics can help in case of cold temples. It also helps you feel at home.

 1. Don’t be on time, be early

You arrive at the start of your retreat 15 minutes early. That’s on time, right? Well, by that time there can be a queue at the reception. It may even be the case that it is not your turn by the time the retreat starts and that you have to wait in a queue again in the afternoon.

Be at least five minutes earlier in the temple. Otherwise you will arrive in the temple out of breath which doesn’t help you relax. And that is why we are there , right? To relax.

 1. Be aware of silent participants

Some participants want to enjoy the retreat in complete silence. Sometimes the Lama asks this and sometimes they just do it because it is fun. A friend of mine did this and wore a badge with the word ‘silent’ written on it to make it clear that she did not want to talk for the whole of the retreat. This may seem obvious but she experienced that even then some people forgot. So don’t start chatting right away but check if the other wants to talk as well.

 1. Plan your shower sessions wisely

Taking a shower in the morning/evening. Is it a good idea? I think not. Everybody wants to shower at those times. I’ve been to numerous centres and the best time to take a shower is in the late afternoon. In the temple of Huy they have a ceremony that I like best right after I have my shower so I feel proud that I look my best for that ceremony.

 1. Don’t forget to enjoy your retreat
stock-photo-view-of-tall-shanti-stupa-with-beautiful-sky-the-big-stupa-in-leh-and-one-fron-the-best-buddhist-524919607
I am back home

 

Being on a retreat can be exhilarating and exciting. After all those years I am a little bit nervous on the way to the retreat but once I arrive at the retreat and see the stupa I know one thing; I am back home…

Just some thoughts.

 

 

Nederlands

inleiding

Voorbereiding is belangrijk Daarom gaan de eerste 5 tips over wat je (niet) mag meenemen.

 1. het is geen modeshow, neem niet teveel mee

Het is niet nodig om 3 outfits mee te nemen. Dit is niet alleen slecht voor je rug maar – zoals later in deze blogpost duidelijk zal worden – is het belangrijker om kleren te hebben die gemakkelijk zitten. MAAR als het een speciale feestdag is mag je uit je dak gaan. Voor Tibetaanse Boeddhisten is dit het geval tijdens Losar (Tibetaans Nieuwjaar) Gedurende die dagen kleedt iedereen zich zo chique mogelijk in traditionele Tibetaanse kleren (en die zijn niet goedkoop).

 1. Neem een zakdoek/ tissues mee

Als je neus een liedje begint te zingen is het een goed idee je neus te kunnen snuiten. Het gebeurde eens dat ik in een tempel zat aan het begin van een lange meditatiesessie met een lopende neus. Ik probeerde alles op te snuiven maar schaamde me. Op dat moment gaf een dierbare vriendin van me een tissue in alle stilte. Ik was haar zeer dankbaar. Als je ademhalingsoefeningen gaat doen is een propere neus handig. En je lichaam zal je dankbaar zijn voor het elimineren van die vervelende gifstoffen….

 1. Neem geen jeans of andere nauw zittende kleding mee

Ik heb één retraite in jeans gedaan en het was een zuivere hel. Als je op een meditatiekussen zit in strakke kleren wordt de bloedtoevoer naar je benen onmiddellijk afgekneld. Je benen slapen en de enige focus van je meditatie is hoe slecht je benen zich voelen.

 1. Neem broeken met ritsen mee

Als je op retraite bent heb je meestal niet veel nodig. De sleutel van je kamer, wat kleingeld voor frisdrank, tissues. Als je gaat zitten of aan yoga doet loop je kans dat je bezittingen uit je zakken vallen. Een broek met een rits is dan een goede oplossing. Dit is ook handig op de weg terug omdat je niet in je bagage moet duiken als je iets wil betalen.

 1. Neem een fleece/deken/meditatiesjaal mee

Een doek hebben om je mee te bedekken kan je op je gemak stellen. Het werkt ook aardend, dat heb ik zelf ondervonden. Bovendien zijn doeken handig in een koude tempel. Je voelt je er ook makkelijker thuis door.

 1. Wees niet op tijd, wees vroeg

Je komt 15 minuutjes voor aanvang van de retraite aan. Da’s op tijd, toch? Wel, tegen die tijd kan er al een lange file staan aan de receptie. Het zou zelfs kunnen dat je nog niet aan de beurt bent wanneer de retraite begint en dat sta je weer aan te schuiven in een rij in de namiddag.

Wees op zijn minst vijf minuten vroeger in de tempel. Anders kom je buiten adem toe in de tempel en dat helpt niet om je te ontspannen. Want daarom ben je er, toch? Om te ontspannen.

 1. Wees je bewust van stille deelnemers

Sommige deelnemers willen van hun retraite genieten in volledige stilte. Soms is dit omdat de Lama het vraagt maar sommigen doen het ook omdat ze dat leuk vinden. Een vriendin van mij deed dit en ze droeg een badge met het woord ‘stilte’ op om duidelijk te maken dat ze niet wou praten tijdens de volledige retraite. Dit lijkt evident maar ze ervoer dat zelfs dan sommigen dit vergaten. Begin dus niet meteen te kletsen maar ga even na of de ander wel wil/mag praten.

 1. Plan je douches verstandig

In de ochtend of in de avond douchen. Is dat een goed idee? Ik denk van niet. Iedereen wil op dat moment douchen. Ik ben al naar verschillende centra geweest en steeds is de beste tijd om te douchen in de laten namiddag. In de tempel in Huy hebben ze een ceremonie waar ik erg van hou vlak na de late namiddag. Ik ben op zo’n moment ook blij dat ik op mijn paasbest in de tempel zit.

 1. Vergeet niet om van je retraite te genieten
stock-photo-view-of-tall-shanti-stupa-with-beautiful-sky-the-big-stupa-in-leh-and-one-fron-the-best-buddhist-524919607
Ik ben terug thuis.

 

Op retraite zijn is opwindend en stimulerend. Na al die jaren ben ik nog steeds een beetje nerveus op de weg erheen maar van zodra ik toekom en de grote stoepa zie weet ik maar één ding; ik ben terug thuis…

Gewoon enkele gedachten.

5 thoughts on “9 tips about going on a retreat / 9 tips over op retraite gaan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: