Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 7 – I am the light of my soul

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 7 – I am the light of my soul – Snatam Kaur & Sat Darshan Singh

English (klik hier voor Nederlands)

(click here for playlist on spotify)

Snatam Kaur is my favourite singer. She has a voice that evokes joy. My favourite song by her still is Ong Namo. I chose this song, however because of the line “I am bliss.” That will be the theme of this blog post: Bliss.

When reading in my diary I found this entry about my yoga practice:

It feels like I want to grasp every experience. Your observations are like balls that have to be kept in the air for a juggling act. It is as if there is a small man inside that reaches out for experiences in order to welcome them. I have  tried not to do that. Whenever I feel something I try not to locate that feeling but simply let it be what it is, a feeling. When I do this for some time and then try to locate again, I cannot locate again. The feeling has no boundaries. The border between in and out is no more. It is not like swimming, because then there is a boundary between water and air. It is more like diving because you float in the experience. – Dirk Pieters

Here’s some advice on the matter by Yogani;

So, while the bliss you feel is a treasure, and certainly for real, keep in mind that there will be cycles of experience as your meditation proceeds. Sometimes you will feel like you did when you wrote of your bliss. Other times you may not feel so blissful as deep cleansing is going on. There  may even be periods where you feel like you are stuck on a plateau of experience. Just keep meditating every day, no matter what. In the long run, what matters is your daily practice. Whatever the experience may be, if our practice is correct and consistent, we will have the results in the end. – Advanced Yoga Practices – Yogani.

Is bliss something we have to look for? I think not. It can happen that at the end of my meditation something pleasurable comes up. A few seconds later my meditation timer says time is up. What would you do? Investigate further? I usually choose not to go into it, no matter how pleasurable the experience is. Because it is not as important as it may seem. If you practice regularly the experience will become more stable and accessible if you don’t reach for it or cling to it.

Yogani agrees with me on that matter. He compares doing meditation to travelling to California;

If you made that trip to California [….], would you spend your time marvelling about how you got there? Probably not. Much better to enjoy the beauty of California in the present moment. Advanced Yoga Practices – Yogani

Just some thoughts.

Nederlands

Week 7 – I am the light of my soul – Snatam Kaur & Sat Darshan Singh  

(click here for playlist on spotify)

Snatam Kaur is mijn favoriete zangeres. Ze heeft een stem die mij vrolijk maakt. Mijn favoriete liedje is Ong Namo. Ik koos echter voor dit liedje vanwege de woorden “I am bliss” (vert Ik ben gelukzaligheid). Dat wordt het thema van deze blogpost: gelukzaligheid.

Toen ik aan het herlezen was in mijn dagboek vond ik het volgende stukje;

Het voelt aan of ik ervaringen wil vastgrijpen. Mijn gewaarwordingen zijn als ballen in een jongleeract die ik allemaal in de lucht moet houden. Het is alsof er binnenin een klein mannetje zit dat ervaringen tegemoet komt en welkom heet. Ik heb geprobeerd hiermee te stoppen. Als ik iets voelde probeerde ik niet te kijken naar waar dat gevoel vandaan kwam. Als ik dit een tijdje deed en dan weer ging kijken waar een gevoel vandaan kwam lukte dat niet meer. Dat gevoel heeft geen grenzen. Het verschil tussen binnen en buiten bestaat niet meer. Het is niet zoals zwemmen, want dan is er nog een grens tussen water en lucht. Het is meer zoals duiken omdat je drijft in de ervaring. – Dirk Pieters

Dit is het advies van Yogani hierover;

Dus, als de gelukzaligheid voelt als een schat, en zeker echt, hou dan in gedachten dat er cycli van ervaringen zullen zijn naarmate de meditatie vordert. Soms zal je ervaren wat je meemaakte tijdens je gelukzaligheid. Op andere momenten voel je misschien minder gelukzaligheid omdat er een diepe reiniging plaats vindt. Er zijn misschien zelfs tijden waar je denkt dat je vast zit op een plateau. Blijf gewoon elke dag mediteren, hoe dan ook. Op lange termijn, is vooral dagelijks oefenen van belang. Wat de ervaring ook moge zijn, als je praktijk correct en consistent is, zal je uiteindelijk resultaat behalen. – Advanced Yoga Practices – Yogani.

Moeten we zoeken naar gelukzaligheid? Ik denkt van niet. Het overkomt mij wel eens dat iets plezierigs gebeurt aan het einde van mijn meditatie. Enkele seconden later zegt mijn meditatieklok dat het tijd is. Wat zou je doen? Dit verder onderzoeken? Ik kies er meestal voor er niet verder op in te gaan, hoe plezierig de ervaring ook is. Het is niet zo belangrijk als het lijkt. Als  je regelmatig beoefent wordt de ervaring stabiel en toegankelijk zolang je maar niet uitreikt naar de ervaring of je eraan vastklampt.

Yogani is het hier met mij over eens. Hij vergelijkt mediteren met reizen naar Californië.

Als je die reis naar Californië gemaakt hebt […]zou je je tijd verprutsen door te denken aan hoe je daar geraakt bent? Waarschijnlijk niet. Het is beter om van de schoonheid van Californië te geniet in het hier en nu. – Advanced Yoga Practices – Yogani

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 7 – I am the light of my soul”

  1. Mooi stukje en stof tot nadenken.
    Ik ken het nummer I am the light…. niet van Snatam Kaur, maar van het European Yoga Festival.

    Gek hoe ik toch hecht aan de mij bekende melodie.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: